Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Bí quyết sử dụng đèn ốp tường bằng gỗ cho phòng họp

Bí quyết sử dụng đèn ốp tường bằng gỗ cho phòng họp

3/3/2015 7:44:08 AM

Khi nh?c d?n dèn ?p tu?ng g? ch?c ch?n b?n s? nghi d?n s? thanh l?ch mà sang tr?ng c?a chúng mang l?i, v?y b?n dã t?ng nghi d?n vi?c k?t h?p dèn ?p tu?ng g? v?i phòng h?p trong công ty b?n chua? Ðèn ?p tu?ng g? c?a Phú M? An s? mang d?n cho không gian phòng h?p c?a b?n không khí nghiêm túc, kích thích s? t?p trung và sáng t?o c?a nh?ng ngu?i trong cu?c h?p.

L?a ch?n ki?u dáng và m?u mã dèn ?p tu?ng:

Ðèn ?p tu?ng g? cho phòng h?p thêm l?ch s?: Phòng h?p là noi di?n ra các cu?c h?p c?a các nhân viên trong công ty ho?c d?i tác…cùng v?i s? nghiêm túc và cang th?ng c?a m?t bu?i h?p mang l?i thì vi?c l?a ch?n dèn ?p tu?ng g? không nên quá ph?c t?p, ru?m rà hay nhi?u chi ti?t. B?i khi s? d?ng trong phòng h?p, dèn ?p tu?ng g? mang ít tính trang trí hon, mà nh?n m?nh tính nang chi?u sáng c?a nó.
Bí quyết sử dụng đèn ốp tường bằng gỗ cho phòng họp
V? d?p c?a dèn ?p tr?n g? nên là v? d?p thanh l?ch, don gi?n, không gây s? vu?ng m?c t?m nhìn hay làm phân tán s? t?p trung c?a nhân viên trong bu?i h?p. Nh?ng chi?c dèn tu?ng g? phù h?p nh?t v?i phòng h?p chính là dèn ?p tu?ng g? ki?u dáng vuông v?n, tuy h?a ti?t trang trí don gi?n nhung ti?n d?ng, hoàn toàn thích h?p v?i phòng h?p c?a các công ty.

Cách l?p d?t dèn ?p tu?ng:

Ðèn ?p tu?ng g? nên du?c treo ? v? trí trung tâm c?a phòng h?p d? cung c?p d? ánh sáng và có s?c lan t?a cho c? phòng.

S? l?a ch?n phù h?p nh?t cho phòng h?p di?n tích trung bình tr? lên là dùng các d? d?c b?ng g?, nhu nh?ng chi?c bàn hình ch? nh?t b?ng g?, x?p thành hàng dài d?c phòng h?p, k?t h?p dùng gh? g? và du?c chi?u sáng b?ng s? lu?ng dèn ?p tr?n g? thích h?p. Và l?p dèn ngay phía trên bàn h?p.

L?a ch?n dèn phù h?p v?i t?ng không gian phòng h?p:

+ V?i kích thu?c phòng l?n, hãy x?p bàn hình ch? U, hình ch? nh?t ho?c hình b?u d?c, l?p d?t dèn trang trí ? phía trung tâm phòng h?p, có th? s? d?ng 3, 4 chi?c dèn ?p tr?n g?. N?u th?y h? th?ng chi?u sáng v?n còn khô khan thì hãy dùng thêm m?t ít dèn treo tu?ng d?ng b?. T?c là dèn treo tu?ng cung c?n làm b?ng g?, thi?t k? don gi?n và có s? hòa h?p v?i dèn ?p tu?ng g?.

+ Ð?i v?i di?n tích phòng h?p nh?, hãy l?a ch?n m?t chi?c dèn ?p tu?ng g? k?t h?p v?i lo?i dèn chi?u sáng thông thu?ng d? b? sung cho kho?ng tr?ng trên tr?n nhà, cung nhu b? sung ánh sáng chi?u r?i cho bu?i h?p.

Ðèn ?p tr?n g? kích thích s? sáng t?o cho nhân viên:

L?a ch?n dèn ?p tu?ng g? s? là s? l?a ch?n hoàn h?o nh?t cho phòng h?p c?a b?n. H? th?ng chi?u sáng nh? dèn ?p tru?ng g? giúp kích thích s? sáng t?o c?a m?i ngu?i và dem d?n nh?ng k? ho?ch tuy?t v?i cho công ty b?n.

N?u các mu?n tìm hi?u thêm v? dèn ?p tr?n g? thì có th? d?c trong bài vi?t "M?t s? g?i ý cho l?p h?c thêm sinh d?ng v?i dèn ?p tr?n g? "

Các tin khác