Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Thả 5 Bóng

Đèn thả 5 bóng đẹp, sang trọng giá tốt Hà Nội

Đèn Thả 5 Bóng

Chỉ hiển thị ảnh

Ðèn th? 5 bóng d?p và cao c?p


Ðèn th? 5 bóng thu?ng hay du?c dùng d? trang trí làm d?p t?i bàn an cho can nhà c?a b?n, ngoài ra dèn th? 5 bóng còn du?c k?t h?p t?i các quán cafe,khách s?n....Và v?i cách thi?t k? d?c dáo, d?ng dây u?n lu?n r?t tinh t?, dèn th? 5 bóng c?a Phú M? An s? mang d?n nh?ng s?c m?u không ph?i noi nào có du?c, và v?i nh?ng m?u này s? r?t phù h?p v?i phòng khách cho ngôi nhà cao, hay là phòng ti?p khách c?a khách s?n....

Ðèn th? 5 bóng nói riêng và dèn th? nói chung du?c thi?t k? và s?n xu?t t?i Phú M? An r?t t? m? và công phu d?a theo các tiêu chu?n Ðèn trang trí n?i th?t d?p nh?t, sang tr?ng nh?t theo phong cách cao c?p t?i các qu?c gia n?i ti?ng ? Châu Âu, châu M?...nhung dèn trang  trí c?a Phú M? An l?i du?c bán ra th? tru?ng v?i giá r? nh?t hi?n nay