Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

T?i Phumyan.com chúng tôi b?o v? thông tin cá nhân c?a b?n. Phú M? An s? h?u thông tin thu th?p trên trang web này và s? không bao gi? bán ho?c cho thuê thông tin dó. Và chúng tôi cung  không chia s? nó theo cách khác, tr? khi b?n cho phép chúng tôi làm nhu v?y.

Thông tin cá nhân c?a b?n

Trang web c?a chúng tôi s? d?ng các hình th?c d? b?n có th? yêu c?u thông tin, s?n ph?m và d?ch v?. Chúng tôi thu th?p thông tin liên l?c c?a b?n, bao g?m, nhung không gi?i h?n, d?a ch?, d?a ch? email, s? di?n tho?i, và thông tin tài chính. Thông tin thu th?p du?c s? d?ng vì l?i ích c?a Phú M? An d? g?i thông tin cho khách hàng v? don d?t hàng, th?c hi?n don d?t hàng, x? lý và thu th?p các kho?n thanh toán,  và liên h? v?i khách hàng v? don d?t hàng khi c?n thi?t. Chúng tôi s? d?ng d? li?u này d? qu?ng cáo , qu?ng bá s?n ph?m , thông tin khuy?n m?i , gi?m giá các s?n ph?m c?a chúng tôi. N?u b?n là m?t ngu?i s? d?ng m?t tài kho?n trên Phumyan.com, b?n có quy?n nh?n ho?c không nh?n n?i dung, thông tin qua email c?a chúng tôi.

Cung c?p d?ch v? c?a bên th? ba

Chúng tôi s? d?ng các công ty, cá nhân khác d? th?c hi?n các ch?c nang thay m?t chúng tôi. Ví d? nhu v?n chuy?n hàng hóa, cung c?p các gói, g?i thu buu di?n và thu di?n t?, cung c?p h? tr? ti?p th? nh?ng n?i dung trên các trang web c?a chúng tôi và ph?c v? qu?ng cáo thay m?t chúng tôi, cung c?p k?t qu? tìm ki?m và liên k?t, và x? lý thanh toán th? tín d?ng. H? có th? truy c?p thông tin cá nhân c?n thi?t d? th?c hi?n ch?c nang c?a mình, nhung không du?c s? d?ng cho m?c dích khác.

Tuy nhiên b?n hi?u r?ng chúng tôi không hoàn toàn d?m b?o r?ng thông tin do b?n cung c?p du?c riêng tu và an toàn tuy?t d?i nên chúng tôi không ch?u trách nhi?m v? b?t k? v? thi?u riêng tu và b?o m?t, b?n có th? g?p. B?n hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? bi?n pháp phòng ng?a và có các bi?n pháp an ninh thích h?p nh?t cho tình hình c?a b?n và m?c dích s? d?ng c?a các trang web. B?n cung hi?u r?ng b?t k? thông tin do b?n cung c?p ho?c thu th?p c?a chúng tôi liên quan d?n vi?c b?n s? d?ng các trang web s? du?c s? d?ng theo cách mô t? trong m?c" Ði?u kho?n s? d?ng". Xin vui lòng không s? d?ng trang web n?u b?n không d?ng ý v?i các n?i dung và di?u ki?n du?c mô t? trong ph?n b?o m?t thông tin này.

N?u b?n có b?t k? câu h?i v? an ninh c?a trang web, hãy g?i email cho chúng tôi t?i lienhe@phumyan.com

                                                

Các bài viết khác