Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Chính sách b?o m?t & th?a thu?n s? d?ng

I. Tài kho?n c?a b?n (Account)

- Khi s? d?ng d?ch v? t?i phumyan.com, thông qua vi?c dang ký tài kho?n t?i dây, b?n s? cung c?p cho chúng tôi chính xác thông tin cá nhân c?a b?n, bao g?m: H? tên, s? di?n tho?i, d?a ch? email, s? gi?y t? tùy thân (CMND, Passport). Ngoài ra, nh?ng thông tin khác trong tài kho?n c?a b?n nhu: ngày sinh, d?a ch?, ngh? nghi?p,….s? giúp phumyan.com ph?c v? b?n t?t nh?t.

- Vi?c s? d?ng và b?o m?t thông tin tài kho?n là trách nhi?m và quy?n l?i c?a b?n khi s? d?ng phumyan.com: B?n ph?i gi? kín m?t kh?u, thông tin tài kho?n và hoàn toàn ch?u trách nhi?m d?i v?i t?t c? các ho?t d?ng di?n ra thông qua vi?c s? d?ng m?t kh?u ho?c tài kho?n c?a mình. Vì v?y, b?n nên d?m b?o thoát kh?i tài kho?n t?i phumyan.com sau m?i l?n s? d?ng

- Khi có b?t k? thay d?i nào v? thông tin cá nhân, b?n vui lòng c?p nh?t l?i thông tin trong tài kho?n t?i phumyan.com. Trong tru?ng h?p thông tin do b?n cung c?p không d?y d? ho?c không chính xác d?n d?n vi?c không th? giao hàng d?n b?n, chúng tôi có quy?n t? ch?i ph?c v?, giao hàng mà không ph?i ch?u b?t c? trách nhi?m nào d?i v?i b?n.

 

II. Cam k?t b?o m?t thông tin khách hàng

- B?o m?t thông tin khách hàng là m?t trong nh?ng uu tiên nh?m t?o di?u ki?n mua s?m t?t nh?t cho Quý khách t?i phumyan.com. Vì th?, phumyan.com cam k?t vi?c s? d?ng thông tin cá nhân c?a khách hàng ch? nh?m m?c dích nâng cao ch?t lu?ng d?ch v?, th? hi?n s? quan tâm c?a chúng tôi dành cho Quý khách và t?o môi tru?ng mua s?m an toàn, ti?n l?i t?i phumyan.com C? th?, thông tin c?a Quý khách hàng ch? dùng d?:

+> Cung c?p m?t s? ti?n ích, nâng cao ch?t lu?ng h? tr? khách hàng.

+> Làm co s? gi?i quy?t các v?n d? khi?u n?i, tranh ch?p phát sinh liên quan d?n vi?c s? d?ng s?n ph?m, d?ch v? t?i website phumyan.com.

+> Ngan ch?n nh?ng ho?t d?ng vi ph?m pháp lu?t Vi?t Nam.

+> Chúng tôi cam doan s? không bán, chia s? d?n d?n làm l? thông tin cá nhân c?a b?n vì m?c dích thuong m?i vi ph?m cam k?t c?a chúng tôi ghi trong chính sách b?o m?t này.

- T?t c? thông tin giao d?ch gi?a b?n và phumyan.com s? du?c b?o m?t. Tuy nhiên, Quý khách hàng không nên trao d?i nh?ng thông tin thanh toán, giao nh?n c?a mình cho 1 bên th? 3 nào khác d? tránh rò r? thông tin. Khi s? d?ng chung máy tính v?i nhi?u ngu?i, vui lòng thoát kh?i tài kho?n m?i khi không s? d?ng d?ch v? c?a phumyan.com n?a d? t? b?o v? thông tin v? m?t kh?u truy c?p c?a mình.

- Chúng tôi hi?u r?ng quy?n l?i c?a Quý khách trong vi?c b?o v? thông tin cá nhân cung chính là trách nhi?m c?a chúng tôi nên trong b?t k? tru?ng h?p có th?c m?c, góp ý nào liên quan d?n chính sách b?o m?t c?a phumyan.com.

 

III. Cam k?t v? ch?t lu?ng s?n ph?m và d?ch v? khách hàng

- Chúng tôi cam k?t các ch?ng lo?i hàng hóa giao d?ch trên phumyan.com d?u là hàng chính hãng do chúng tôi thi?t k? và s?n xu?t ho?c du?c nh?p kh?u có ngu?n g?c xu?t x? t? nh?ng nhãn hàng có thuong hi?u uy tín . T?t c? s?n ph?m c?a chúng tôi du?c thi?t k? , gia công s?n xu?t t? m? k? càng d?n t?ng chi ti?t nên có tính th?m m? , tính nang vu?t tr?i hon nhi?u so v?i các s?n ph?m cùng lo?i trên th? tru?ng . 

- Sau khi b?n hoàn t?t vi?c d?t hàng, xác nh?n don hàng và thanh toán thành công, phumyan.com cam k?t s? giao hàng d?n Quý khách nhanh nh?t có th? tùy theo v? trí d?a lý trên lãnh th? Vi?t nam.(Gi?a hai bên du?c trao d?i, th?a thu?n phuong th?c v?n chuy?n thông qua các d?ch v? v?n chuy?n , chuy?n phát )

- Trong tru?ng h?p hàng b? v?, hu h?ng trong quá trình v?n chuy?n, giao hàng, chúng tôi cam k?t s? s?m kh?c ph?c nh?ng s? c? phát sinh không mong mu?n này trong th?i gian nhanh nh?t .

- M?i th?c m?c, khi?u n?i ho?c ý ki?n dóng góp c?a quí khách  trong quá trình s? d?ng s?n ph?m, d?ch v? t?i phumyan.com,  vui lòng liên h? ngay v?i chúng tôi t?i dây  

 

 

 

Các bài viết khác