Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Tường

Đèn Tường Trang Trí Đẹp Cao Cấp Tại Hà Nội

Đèn Tường

Chỉ hiển thị ảnh

Ðèn tu?ng trang trí Phú M? An

Ðèn tu?ng là s? b? sung hoàn h?o cho b?t k? can phòng nào, m?t cách tuy?t v?i d? làm cho không gian tr? nên h?p d?n và hoàn ch?nh hon, d?ng th?i là thành ph?n quan tr?ng c?a b?t k? so d? chi?u sáng phân l?p nào. Ðèn tu?ng giúp can phòng sáng hon và r?ng hon d?ng th?i t?o ra m?t b?u không khí d? ch?u. Ð? d?c g?n trên tu?ng cân b?ng các ngu?n sáng trên cao và thêm chút gì dó b? sung d? làm hoàn thi?n phong cách trang trí. Chúng là m?t cách tuy?t v?i d? làm cho m?t ngôi nhà gi?ng nhu m?t ngôi nhà theo dúng nghia den.

 
Ngoài ch?c nang chi?u sáng nh?ng chi?c dèn tu?ng còn là v?t trang trí ngh? thu?t h?u hi?u ? các v? trí nhu c?nh nh?ng nh?ng b?c tranh làm n?i b?t chi?u sâu và t?o v? huy?n ?o cho b?c tranh, l?i di c?u thang giúp cho kho?ng không gian dài không còn don di?u, trong phòng an dèn tu?ng s? tô di?m và nh?n m?nh cho bàn an phía du?i, trong phòng khách giúp nâng cao làm n?i b?t, trong phòng t?m 2 chi?c dèn tu?ng du?c c?nh guong hay trên giá treo d? thêm d?p m?t và sang tr?ng t?o s? tuoi sáng và m?m m?i.
 
 
Đèn Tường
 
Ðèn tu?ng phòng khách
 
Th?t tuy?t c?nh giu?ng ng? c?a b?n có dôi dèn tu?ng t?o không gian phòng d?p, lãng m?n d?ng th?i có th? dùng d? d?c sách tru?c khi b?n trôi vào gi?c ng? say.
 
 
Đèn Tường
 
Ðèn tu?ng phòng ng?
 
V?i nh?ng phòng có tr?n cao, s?nh r?ng nhu khách s?n, nhà hàng dèn tu?ng thu?ng du?c d?t ? v? trí phía trên vai – ngang d?u.
 
Nh?ng can phòng có b? m?t tr?n th?p chi?c dèn tu?ng có th? thay th? cho dèn tr?n, dèn chùm, cung c?p ánh sáng và là v?t trang trí don gi?n h?u hi?u t?o không gian hài hòa ?m cúng.
 
Ðèn tu?ng trang trí t?i Phú M? An du?c thi?t k? d?c dáo và r?t d?p, hu?ng thi?t k? mang 2 phong cách C? Ði?n và c? Hi?n Ð?i mang l?i nhi?u màu s?c cho can phòng c?a b?n, b?ng các ch?t li?u b?ng G?, S?t, Inox...du?c thi?t k? tinh x?o, dèn tu?ng g? c?a Phú M? An ch?c ch?n s? không mang l?i s? th?t v?ng cho b?n.
 
Ð? dáp ?ng t?t  nhu c?u cung nhu s? thích c?a khách hàng Phú M? An còn nh?n thi?t k? các m?u dèn treo tu?ng ki?u dáng d?c dáo ch?t lu?ng t?t ho?c các m?u mã theo ý c?a khách hàng v?i giá t?t nh?t th? tru?ng Hà N?i nói riêng và th? tru?ng dèn trang trí c? nu?c nói chung, l?y nh?ng chi?c dèn tu?ng g? trang trí t? thi?t k? và gia công tinh x?o b?ng nh?ng công c? hi?n d?i, Phú M? An d?n d?n dang di vào tâm trí khách hàng v?i nh?ng chi?c dèn tu?ng b?ng g? d?c, l?.