Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Gốm Chân Sắt

Đèn gốm chân sắt đẹp cao cấp giá tốt tại Hà Nội

Đèn Gốm Chân Sắt

Chỉ hiển thị ảnh

Ðèn Cây Trang Trí G?m Chân S?t


Ðèn G?m Chân S?t là 1 s?n ph?m thu?c dèn cây trang trí c?a Phú M? An, Ðèn cây G?m chân s?t có c?u t?o g?m bình G?m và chân dèn du?c thi?t k? b?ng S?t v?ng tr?i, v?i các h?a ti?t van hoa trên bình G?m và các thành ph?n trên cây dèn làm tôn lên nét tinh x?o, cao c?p và sang tr?ng trên cây dèn.

Ðèn cây trang trí g?m chân s?t du?c d?t trong phòng khách và phòng ng? s? giúp cho can phòng ?m cúng, sang tr?ng, trong th? tru?ng dèn trang trí n?i th?t thì dèn trang trí c?a Phú M? An là s?n ph?m có m?u mã d?c, không d?ng hàng, mang hoi hu?ng âm hu?ng nét C? Ði?n và sang tr?ng phong cách Châu Âu nhung nh?ng s?n ph?m dèn c?a Phú M? An l?i dang có giá t?t nh?t th? tru?ng dèn hi?n nay