Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Doanh nghiệp sản xuất thương mại và dịch vụ Phú Mỹ An

Về chúng tôi

          Phumyan.com là chuyên gia trong vi?c tu v?n thi?t k? s?n xu?t gia công các lo?i dèn và d? trang trí n?i ngo?i th?t. Chúng tôi mang d?n cho b?n nh?ng

s?n ph?m mà b?n mong mu?n. N?u b?n dang tìm ki?m , l?a ch?n, d?nh c?, ngu?n c?m h?ng, v.v., chúng tôi ? dây và s?n sàng tr? giúp theo cách phù h?p nh?t v?i b?n.

 

          Chúng tôi cung c?p cho b?n nh?ng s?n ph?m da d?ng phong cánh d? b?n có th? t?o ra không gian s?ng phù h?p v?i b?n và nh?ng ngu?i mà b?n yêu thuong

c?m th?y tho?i mái thu giãn trong ngôi nhà tuy?t v?i c?a b?n.Cho dù b?n mu?n chi ít hay nhi?u hon m?t chút, chúng tôi d?m b?o dó là kho?n chi x?ng dáng d? d?i l?y

nh?ng giá tri hon nh?ng gì mà b?n mong mu?n, và n?u b?n chua hài long thì chúng tôi s? làm b?n du?c nhu ý.

 

        Cho dù b?n ? dâu, chúng tôi cung giúp b?n mua s?m, và nh?n du?c hàng hóa nhanh chóng và thu?n ti?n. Cho dù don hàng c?a b?n l?n hay nh?, b?n v?n có th? nh?n

du?c nó dúng th?i gian Ð?ng ng?i ng?n hãy nh?c di?n tho?i lên và  g?i di?n ngay cho chúng tôi nói nh?ng di?u b?n mu?n , vi?c còn l?i là d? chúng tôi lo và du?c ph?c v? b?n!

 

Ð? xây d?ng, phát tri?n,t?o du?c lòng tin v?i khách hàng và d?i tác chúng tôi ph?i d? ra nh?ng nguyên t?c làm kim ch? nam cho hành d?ng c?a mình nhu:

 

       1- T?p trung vào khách hàng không ng?ng ngh?

Ð?u tu vào s? th?u hi?u khách hàng và nh?ng tr?i nghi?m t?t nh?t d?n v?i khách hang và d?i tác c?a mình. Tuy có quan di?m da d?ng nhung có chung cam k?t tôn tr?ng,

gi?i quy?t các v?n d? khó khan và tinh th?n vui v? vu?t qua cu?c s?ng h?i h?.

 

      2- Hành d?ng quy?t doán

Chúng tôi th?c hi?n m?t cách kh?n truong, h?c h?i t? th?t b?i và xoay s? nhanh nh?n. Nh?ng n? l?c c?a chúng tôi du?c d?n dáp  b?ng nh?ng k?t qu? có tác d?ng d?n tinh th?n,

có th? do lu?ng du?c v? lu?ng và ch?t .

 

      3- Xây d?ng d?i ngu doàn k?t- hành d?ng hi?u qu?

Ðào t?o và rèn luy?n nhân viên có cùng tu duy làm vi?c , d?t m?c tiêu cao giúp nhau cùng ph?n d?u hoàn thành . Khen thu?ng trong gi?i h?n c?a hành d?ng th?c thi công vi?c,

tôn tr?ng con ngu?i và cá tính c?a nhau. Chúng tôi g?i dó là xây d?ng van hóa doanh nghi?p

 

      4--Ð?i m?i và c?i ti?n

Chúng tôi m?nh d?n d?i m?i, c?i ti?n và don gi?n hóa, nâng cao các tiêu chu?n d? t?t hon.  Nh?ng ý tu?ng tuy?t v?i d?n t? b?t c? dâu , l?y c?m h?ng t? nh?ng gì xung quanh

chúng ta và có th? bi?n chúng thành nh?ng tác ph?m có m?t không hai ho?c thành nh?ng hang hóa tô di?m cho không gian s?ng c?a b?n them hoàn m?.

 

      5- - Tham v?ng l?n là di?u thúc d?y chúng tôi không ng?ng ph?n d?u và làm vi?c t?t hon . Chúng tôi m?nh d?n , t? tin nhung không li?u linh. Chúng tôi dua ra các quy?t d?nh có lý do,

du?c tính toán d?a trên d? li?u, tu duy ph?n bi?n và nh?n d?ng hình ?nh.

 

                                                                                                                                      Chúng tôi luôn nghi dài h?n!.

 

                                                                                                                                                                                   

Các bài viết khác