Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Chùm

Đèn Chùm Trang Trí Cổ Điển Cao Cấp Đẹp Giá Tốt Ở Hà Nội

Đèn Chùm

Chỉ hiển thị ảnh

Ðèn chùm trang trí cao c?p Phú M? An


Trong phòng khách c?a các gia dình hi?n d?i hi?n nay dèn trang trí du?c s? d?ng r?t r?ng rãi, b?i chúng r?t d? k?t h?p v?i n?i th?t trong nhà và nhi?u ki?u dáng hài hòa v?i phong cách c?a can phòng. Ð?c bi?t là các m?u dèn chùm trang trí s? t?o nên di?m nh?n ?n tu?ng cho không gian c?a b?n, không ch? don gi?n là trang trí, dèn chùm còn mang l?i may m?n, tài l?c cho gia ch? n?u du?c l?a ch?n dúng d?n m?t khác còn th? hi?n du?c phong cách riêng c?a b?n.
 
T?i s?nh c?a các tòa nhà, trung tâm thuong m?i, van phòng làm vi?c, quán cafe nh?ng chi?c dèn chùm trang trí to cung r?t du?c ua chu?ng t?o nên m?t không giang sang tr?ng hi?n d?i và tráng l?.
 
Ðèn chùm trang trí c?a Phú M? An là dòng dèn trang trí n?i th?t d?p, mang hoi hu?ng phong cách C? Ði?n c?a Châu Âu du?c thi?t k? tinh x?o trên các ch?t li?u chính là G?, Ð?ng và S?t...và màu s?c vàng kem, nâu k?t h?p v?i nh?ng h?a ti?t hoa van c?u k? trên ch?p dèn. B?n có th? xem qua 1 s? m?u dèn chùm d?ng hay dèn chùm b?ng g? ? các m?u dèn chùm "d?c" c?a Phú M? An nhu: Ðèn chùm 1 t?ng có dèn chùm 3 bóng, 4 bóng, 5 bóng, 6 bóng, dèn chùm 2 t?ng có 9 bóng. Ðèn chùm thu?ng có màu vàng và tr?ng, s? d?ng bóng dèn ánh sáng vàng. Tuy nhiên chúng ta có th? thay d?i màu s?c b?ng cách thay d?i màu s?c c?a bóng dèn. 
 
Đèn Chùm
 
M?u dèn chùm 1 t?ng 4 bóng 
 
Đèn Chùm
 
Ðèn chùm 1 t?ng 6 bóng
 
Đèn Chùm
 
Ðèn chùm 2 t?ng 9 bóng
 
V?i d?i ngu thi?t k? sáng t?o, chuyên nghi?p Phú M? An luôn cho ra m?t nh?ng m?u dèn chùm trang trí d?c, l?, d?y tính sáng t?o hi?n d?i nhung v?n mang cho mình nét C? Ði?n v?i nh?ng du?ng cong, du?ng th?ng don gi?n dan vào nhau không ch? t?o nên nh?ng s?n ph?m dèn trang trí n?i th?t, mà còn t?o ra m?t s?n ph?m ngh? thu?t di?u dó giúp các can phòng nhu phòng khách, phòng ng? c?a b?n mang không khí ?m cúng, c? kính và không kém ph?n sang tr?ng. Phú M? An cam k?t là don v? cung c?p Ðèn Chùm trang trí v?i giá t?t nh?t Hà N?i nói riêng và c? nu?c nói chung.