Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Thả

Đèn Thả Trần Bằng Gỗ Trang Trí Cao Cấp Giá Tốt Hà Nội

Đèn Thả

Chỉ hiển thị ảnh

Ðèn Th? trang trí d?p, Cao c?p Phú M? An


Ðèn th? trang trí v?a dùng d? chi?u sáng c?c b? chon không gian nh?t d?nh nhu bàn an, phòng khách… bên c?nh dó dèn th? cung là m?t v?t trang trí quan tr?ng khi k?t h?p v?i d? n?i th?t trang trí, tô v? cho can nhà b?n thêm quý phái, d?m phong cách riêng và d?c dáo. T?o di?m nh?n hay phong cách riêng cho qu?y bar, quán café, qu?y l? tân khách s?n.

Ðèn th? trang trí du?c thi?t k? theo 4 phong cách khác nhau: c? di?n, hi?n d?i, hài hòa và duong d?i.

Phong cách c? di?n du?c nh?ng ch? nhân mu?n th? hi?n s? sang tr?ng và quý phái d?n t?ng chi ti?t c?a s?n ph?m.

Phong cách hi?n d?i: các m?u dèn du?c làm theo ki?u dáng, ch?t li?u hi?n d?i, xu hu?ng m?i nh?t, nh?ng b? dèn này thuong cho cho ánh sáng gián ti?p nh?ng kho?ng sáng t?i trên tu?ng nhà.

Phong cách hài hòa: là s? pha tr?n gi?a c? di?n và hi?n d?i nh?ng ki?u dèn c? di?n có nh?ng màu s?c hi?n d?i hay du?c m? b?ng ch?t li?u hi?n d?i. Ðu?c s? d?ng linh ho?t hon ? c? nh?ng không gian n?i th?t c? di?n và hi?n d?i.

Phong cách duong d?i: là Nh?ng thi?t k? l? m?t, không theo b?t k? nguyên t?c nào, m?i dèn là m?t ý tu?ng sáng d?c dáo, th? hi?n tính cách c?a ngu?i thi?t k? trong t?ng s?n ph?m hay du?c hình thành t? th?c t? cu?c s?ng. Nh?ng b? dèn này thu?ng du?c dùng nhi?u cho nh?ng không gian th?i trang cao c?p, phòng trung bày các tác ph?m ngh? thu?t, s?nh khách s?n…

N?m b?t du?c nhu c?u c?a khách hàng và th?a th?a mãn cho nhi?u không gian phòng d? cho b?n l?a ch?n dèn th? theo phong cách C? Ði?n hay là Hi?n Ð?i v?i các ch?t li?u làm dèn th? khác nhau nhu G?Pha Lê...Phú M? An luôn dua ra nh?ng s?n ph?m t?t nh?t . Ð?c bi?t là các m?u dèn th? c?a Phú M? An du?c thi?t k? hu?ng theo phong cách  c? di?n Châu Âu và dang d?n kh?ng d?nh du?c v? trí c?a mình trên th? tru?ng và trong lòng ngu?i tiêu dùng v?i hàng lo?t cá m?u dèn th? trang trí ki?u dáng d?c, l?, d?p m?t du?c thi?t k? don gi?n d?c dáo v?i ch?t li?u ch? d?o khung dèn du?c s? d?ng da ph?n là g?, thanh th? b?ng kim lo?i nhu d?ng, m? k?m, s?t… c?ng thêm s? ph?i h?p màu vàng kem, nâu k?t h?p t?o nên nét riêng r?t c? di?n v? phong cách c?a Phú M? An so v?i các hãng khác.

V?i nh?ng ai yêu thích v? d?p sang tr?ng hay thi?t k? n?i th?t can phòng ch? y?u là n?i th?t b?ng g? thì nh?ng chi?c dèn th? b?ng g? v?i tông màu nh? nhàng nhu tr?ng kem, vàng nh?t là l?a ch?n thông minh.

M?t s? m?u dèn th? d?c – l? c?a Phú M? An.

Ðèn th? d?u c?