Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Chùm 2 Tầng

Đèn chùm 2 tầng cao cấp giá tốt tại Phú Mỹ An

Đèn Chùm 2 Tầng

Chỉ hiển thị ảnh

Ðèn chùm 2 t?ng cao c?p


Ðèn chùm 2 t?ng Phú M? An du?c là dòng dèn trang trí n?i th?t d?p du?c thi?t k? theo hu?ng công nghi?p và th? công r?t t? m?, tôn lên phong cách c? di?n Châu Âu nhung pha cùng hi?n d?i trên các ch?t li?u g?, d?ng, s?t …thu?ng có màu nâu, vàng kem k?t h?p v?i nh?ng h?a ti?t c?u k? làm nên s? sang tr?ng d?ng c?p cho can phòng. Ðèn chùm 2 t?ng thu?ng du?c treo t?i phòng khách, phòng an, phòng ng?. M?t s? m?u dèn chùm 2 t?ng c?a Phú Mý An.

 

Đèn Chùm 2 Tầng

 

Phòng khách du?c trang trí theo phong cách c? di?n v?i gam màu tr?m thu?ng d? cao tính hình th?c tu?ng trung du?c thi?t k? c?u k?, t? m? th? hi?n gu th?m mi và ý mu?n th? hi?n quy?n l?c và s? giàu có c?a ch? nhân du?c s? d?ng nhi?u ánh sáng t? nhiên nhung n?u bi?t k?t h?p ánh sáng nhân t?o t? nh?ng chi?c dèn chùm c? di?n du?c ch?m kh?c tinh x?o t?o ra phòng khách h?t s?c c? kính sang tr?ng.

 

Đèn Chùm 2 Tầng

 

Phong cách thi?t k? n?i th?t tân c? di?n theo phong cách Châu Âu khi k?t h?p v?i dèn chùm t?o cho ngu?i s? d?ng c?m giác b? th?, sang tr?ng, ?m áp và hài hòa.

 

Đèn Chùm 2 Tầng