Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Biến tấu không gian phòng khách với đèn trang trí

Biến tấu không gian phòng khách với đèn trang trí

11/27/2014 2:14:32 AM
Nếu thời gian trước, chiếc đèn chỉ có nhiệm vụ là thắp sáng thì ngày nay, nó còn đóng một vai trò khá quan trọng, là một món đồ nội thất trang trí, mang lại sắc màu cho căn phòng, không gian sống của gia đình bạn. Và đặc biệt là trong phòng khách là không gian chung của cả gia đình, nơi tiếp khách thì đèn trang trí lại càng được chú trọng.

N?u th?i gian tru?c, chi?c dèn ch? có nhi?m v? là th?p sáng thì ngày nay, nó còn dóng m?t vai trò khá quan tr?ng, là m?t món d? n?i th?t trang trí, mang l?i s?c màu cho can phòng, không gian s?ng c?a gia dình b?n. Và d?c bi?t là trong phòng khách là không gian chung c?a c? gia dình, noi ti?p khách thì dèn trang trí l?i càng du?c chú tr?ng. Sau dây là m?t s? g?i ý khi l?p dèn trang trí phòng khách.

N?u b?n mu?n mang l?i s? sang tr?ng, quý phái cho phòng khách, thì nh?ng lo?i dèn chùm có ki?u dáng c?u k?, b?t m?t s? r?t phù h?p. M?t chi?c dèn chùm pha lê làm cho can phòng mang phong cách quý t?c th?i xua. Hay dèn chùm ch?t li?u g? không ch? sang tr?ng mà còn t?o c?m giác g?n gui thiên nhiên.

Biến tấu không gian phòng khách với đèn trang trí

Ðèn chùm cho phòng khách sang tr?ng

N?u phòng khách mang phong cách hi?n d?i, mà b?n mu?n ti?t ki?m không gian thì nên trang trí dèn ? tu?ng v?a d? chi?u sáng v?a d? trang trí. N?u tu?ng nhà b?n dùng g?ch lát d? trang trí thì nên l?a ch?n dèn chi?u góc h?t vào tu?ng d? t?o chi?u sâu, làm n?i b?t h?a ti?t c?a g?ch lát v?i nhi?u cung b?c màu s?c khác nhau. Phòng khách thu?ng d?t sofa thì cung nên d?t chi?c dèn d? bàn nh?, v?i ánh sáng nh? nhàng, v?a làm chi ti?t trang trí, v?a t?o hi?u ?ng ánh sáng cho can phòng.

Biến tấu không gian phòng khách với đèn trang trí

Phòng khách v?i thi?t k? hi?n d?i

Còn n?u b?n mu?n s? d?ng các lo?i dèn âm tr?n cho phòng khách c?a mình thì nên ch?n den bóng tròn, neon, halogen,… vì các lo?i dèn này có ánh sáng n?n v?a ph?i. các dèn r?i tranh, dèn t? thì nên b? trí chi?u sáng tr?c ti?p làm n?i b?t các chi ti?t v?t d?ng. Nh?ng bóng dèn halogen nh? g?n lên m?i ô t? tu?ng s? r?t ti?n khi s? d?ng.

Biến tấu không gian phòng khách với đèn trang trí

Ðèn âm tu?ng cho không gian thoáng r?ng

Hy v?ng nh?ng g?i ý trên s? giúp quý khách có s? l?a ch?n dúng d?n khi s? d?ng dèn trang trí phòng khách. Và d? du?c tu v?n cung nhu bi?t thêm v? các lo?i dèn trang trí, quý khách hãy liên h? v?i Phu M? An d? du?c ph?c v? t?t nh?t.

 

 

Các tin khác