Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Bố Trí Ánh Sáng Trong Văn Phòng Tạo cảm Hứng Làm Việc Thoải Mái

Bố Trí Ánh Sáng Trong Văn Phòng Tạo cảm Hứng Làm Việc Thoải Mái

2/2/2015 9:59:03 PM
Nhân viên làm việc văn phòng rất mệt mỏi về đầu óc, nên bố trí ánh sáng trong phòng làm việc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng làm việc. Vậy bố trí ánh sáng như thế nào là hợp lý? Phú Mỹ An và bạn cùng đi tìm hiểu nhé.

 

Ánh sáng trong van phòng làm vi?c r?t quan tr?ng d?i v?i các nhân viên làm vi?c trong dó. Ánh sáng có th? t?o ra cho nhân vi?c tr?ng trái tho?i mái khi làm vi?c và cung t?o ra cho h? s? ?c ch? nên cách b? trí ánh sáng trong van phòng ph?i du?c d?t lên hang d?u. Sau dây Phú M? An gi?i thi?u m?t s? cách t?o ánh sáng trong van phòng d? t?o ngu?n c?m h?ng làm vi?c.

 

dèn trang trí trong van phòng

Ðèn trang trí trong van phòng c?a Phú M? An

Ánh sáng trong van phòng ph?i k?t h?p gi?a ánh sáng t? nhiên và ánh sáng nhân t?o t?c là ánh sáng dèn trang trí.

Ánh sáng trong phong làm vi?c ph?i t?n d?ng h?t ánh sáng t? nhiên nhu c?a s?, c?a chính, t?o không gian làm vi?c thoáng d?ng  do v?y không nên kéo rèm và b? trí ánh sàng sao cho các nhân viên trong phòng d?u có du?c ánh sáng t? nhiên

dèn th? trong van phòng

Ðèn th? trong van phong c?a Phú M? An

.N?u ánh sáng không d? thì nên b? trí m?i bàn m?t chi?c dèn bàn, ánh sáng nên b? trí chi?u t? bên trái sang ho?c chi?u t? sau ra tru?c, chi?u t? trên xu?ng là t?t nh?t, không nên d? dèn chi?u t? trên d?u xu?ng nhu v?y s? t?o c?m giác m?t m?i cho nhân viên.

dèn trang trí van phòng c?a phú m? an

Ðèn trang trí trong van phòng c?a Phú M? An

Trong phong làm vi?c hi?n nay có r?t nhi?u công ty dùng các vách ngan d? t?o ra kho?ng riêng tu cho các nhân vi?c nhung nó l?i tr? nên không t?t vì s? làm cho kho?ng  không gian thoáng h?n ch? do v?y nên h?n ch? dùng các vách ngan.

Bên c?nh d?t m?i bàn m?t chi?c dèn bàn thì nên dùng thêm các bóng dèn g?n tr?n, dèn th? có ánh sáng d?u nh? thì s? làm cho toàn không gian du?c sáng  và b?o v? m?t cho nhân vi?n.

dèn trang trí trong van phòng

Ðèn trang trí trong van phòng c?a Phú M? An

T?t c? nh?ng cách b? trí ánh sáng trên s? làm cho không gian làm vi?c ? van phòng thêm d?u mát và không khí làm vi?c tho?i mái.

Các tin khác