Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Bố trí đèn thả trong nhà mang lại may mắn cho gia chủ

Bố trí đèn thả trong nhà mang lại may mắn cho gia chủ

3/3/2015 11:07:09 AM
Chúng còn mang lại sự may mắn và tạo nên cảm giác thoải mái, thư giãn cho các thành viên trong gia đình bạn. Sau đây là cách bố trí đèn thả trong từng căn phòng để đem lại may mắn cho bạn

Ðèn th? là d?ng dèn trang trí n?i th?t ngoài ch?c nang chi?u sáng và góp ph?n t?o nên v? d?p quy?n ru cho m?i không gian trong nhà. Chúng còn mang l?i s? may m?n và t?o nên c?m giác tho?i mái, thu giãn cho các thành viên trong gia dình b?n. Sau dây là cách b? trí dèn th? trong t?ng can phòng d? dem l?i may m?n cho b?n:

  • Ðèn th? trang trí phòng ng?:

S? d?ng lo?i dèn th? phòng ng? có ch?c nang di?u ch?nh ánh sáng và di?u ti?t ánh sáng, nhu v?y s? giúp tình c?m v? ch?ng thêm m?n n?ng. S? lu?ng dèn trong phòng ng? thu?ng là 1 và 6 s? mang l?i may m?n cho gia dình b?n. Ð?i v?i phòng ng? c?a ngu?i chua l?p gia dình, có th? dùng ánh sáng màu tím nh?t và l?p s? lu?ng dèn th? là 9 cái s? tang cu?ng v?n dào hoa.

B? trí dèn th? trong nhà mang l?i may m?n cho gia ch?

B? trí dèn th? trong nhà mang l?i may m?n


Luu ý khi l?p dèn, không nên treo dèn ? phía trên c?a d?u giu?ng s? khi?n gi?c ng? c?a b?n ch?p ch?n, gây c?m giác lo l?ng và m?t m?i. M?t khác, không nên s? d?ng lo?i dèn có ki?u dáng hình con v?t. B?i theo quan ni?m c?a phong th?y, sát khí c?a con v?t s? m?nh hon ngu?i gây nên khí v?n trong phòng không cân b?ng, khi?n m?i ngu?i có c?m giác b?t an.

  • Ðèn th? treo trong phòng d?c sách:

Phòng d?c sách là noi c?n s? t?p trung suy nghi và nghiên c?u, nên s? d?ng dèn th? có ánh sáng màu tr?ng ho?c màu vàng, s? lu?ng dèn có th? là 1 ho?c 4 bóng là t?t nh?t. Ð?i v?i ngu?i yêu thíc van chuong, có th? l?p thêm m?t ch?p dèn màu xanh giúp tang thêm v?n th? van chuong.

  • Ðèn th? treo trong phòng an:

Phòng an là noi sum h?p và an u?ng c?a m?i ngu?i trong gia dình, vì th? nên s? d?ng dèn th? phòng an có ánh sáng màu vàng và nên dùng lo?i bóng hình tròn. Ngoài ra, có th? k?t h?p treo các b?c tranh v? hoa, qu?, món an… trên tu?ng s? góp ph?n t?o nên không khí ?m cúng và b?a an tr? nên ngon mi?ng hon.

  • Ðèn th? treo trong nhà b?p:

Theo phong th?y, nhà b?p là không gian n?u và t?o c?m h?ng ch? bi?n cac món an ngon cho ngu?i n?u, vì th? nên dùng 1 ho?c 3 bóng dèn có ánh sáng màu tr?ng d? m?i ngu?i có th? nhìn rõ màu s?c món an, không nên dùng ánh sáng màu vàng b?i nhu th? s? khi?n ánh sáng trong b?p không rõ và t?o c?m giác m?t m?i cho m?i ngu?i.

  • Ðèn th? treo trong phòng khách:

Phòng khách là không gian th? hi?n cho m?i quan h? giao ti?p c?a các thành viên trong gia dình, và cung là noi ti?p d?n nh?ng v? khách quý. Vì th? nên l?a ch?n nh?ng màu ?m áp giúp không gian tr? nên d? ch?u và thân m?t hon. Nên l?a ch?n ki?u dáng dèn th? hình tròn, s? lu?ng bóng là 6, 8, 10, 12, 16 s? mang l?i may m?n cho gia ch?.

Các tin khác