Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Bố trí đèn trang trí trong phòng ăn

Bố trí đèn trang trí trong phòng ăn

2/6/2015 10:11:39 PM
Một phòng ăn đẹp là phòng có cách bố trí các đồ vật hợp lý và ánh sáng phải hài hòa, tạo nên sự gắn kết. Phú Mỹ An giới thiệu với bạn cách bố trí các đèn trang trí trong phòng ăn sao cho hợp lý.

 

M?t phòng an d?p không ch? d?y d? ti?n nghi mà nó còn ph?a bi?t b? trí ánh sáng dèn h?p ly.   Phú M? An giúp b?n cách b? trí dèn dúng cách.

 

Phong an là noi quây qu?n c?a các thành vi?n sau m?t ngày làm vi?c hay là nh?ng bu?i t? t?p b?n bè t?i nhà. Không gian trong phòng an ph?i luôn mang màu s?c ?m áp, t?o s? doàn k?t c?a các thành viên v?i nhau.  Ðèn trang trí g? s? là nh?ng thi?t b? chi?u sáng t?o nên nét riêng c?a phong cách cho phong an.

dèn chùm,dèn chùm g?

Phòng an v?i di?n tích nh? thì nên t?o không gian thoáng v?i nh?ng gam màu sáng k?t h?p v?i    dèn th? g? bàn an có kích thu?c v?a ph?i, hình tròn, hình ?ng… chi?u xu?ng bàn an v?i chi?u cao g?n v?a ph?i so v?i m?t bàn an, k?t h?p v?i dèn g?n tr?n có ánh sáng nh? s? t?o du?c c?m giác ?m cúng, nh? nhàng. Bên c?ch dó dùng dèn chi?u vào các b?c tranh tuong… d? t?o di?m nh?n cho can phòng.

 

phòng an

Ðèn trang trí v?i phòng an c?a Phú M? An

 

Phong an có di?n tích có di?n tích r?ng r?i thì nên ch?n nh?ng dèn có kích th?c l?n, nhi?u h?a ti?t, góc c?nh, nhi?u bóng nhu dèn    chùm m?t t?ng, dèn th? nhi?u bóng…là ánh sáng chính chi?u xu?ng bàn an k?t h?p v?i ánh sáng c?a dèn nh? g?n vào tr?n s? làm cho ánh sáng du?c chi?u hài hào v?i nhau. Bên c?nh dó, nên d? gam màu tr?m cho n?n tuong thì s? t?o nên c?m giác g?n gui, ?m cúng cho không gian an.

 

 Ði?m c?n chú ý khi b? trí dèn trong phòng an, không nên chi?u ánh sáng r?i tr?c ti?p vào ngu?i ng?i ho?c ngu?i ng?i an b? s?p bóng s? t?o c?m giác khó ch?u. Phòng an có ánh sáng sáng quá thì s? làm m?t c?m giác ?m cúng, t?i quá thì s? không thu?n ti?n cho vi?c an u?ng. Nên d?a vào di?n tích c?a phòng an d? có s? lu?ng bóng dèn h?p lý.

 

Ðèn trang trí phòng an r?t nhi?u ki?u dáng da d?ng d? t?o lên m?t phong cách riêng cho ch? nhân. Hãy d?   Phú M? An  giúp b?n th?a mãn sáng t?o.

Các tin khác