Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Các loại đèn ốp tường sử dụng để trang trí đẹp

Các loại đèn ốp tường sử dụng để trang trí đẹp

3/4/2015 9:38:47 AM

Hi?n nay, dèn ?p tu?ng, m?t lo?i dèn trang trí n?i th?t ngày càng du?c s? d?ng r?ng rãi trong các ngôi nhà hi?n d?i vì d?c tính g?n gàng nhung mang l?i giá tr? th?m m? r?t cao. V?i nh?ng kho?ng không gian tr?ng trong nhà, b?n nên k?t h?p thêm dèn ?p tu?ng làm n?i b?t các h?a ti?t trang trí b?ng nhi?u ki?u dáng khác nhau, sao cho phù h?p v?i m?i thi?t k? ki?n trúc. Vì v?y, trong bài vi?t này Phú M? An g?i d?n b?n d?c nh?ng thông tin v? các lo?i dèn ?p tu?ng, d? b?n có thêm nh?ng ki?n th?c b? ích khi l?a ch?n  lo?i dèn này làm v?t d?ng trang trí.

Các lo?i dèn ?p tu?ng s? d?ng d? trang trí d?p

Các lo?i dèn ?p tu?ng s? d?ng d? trang trí d?p


Ðèn ?p tu?ng t?i Phú M? An du?c thi?t k? và s?n xu?t d?a trên các ch?t li?u g?, gia công m?t cách t? m?, m?u mã c?c k? d?c dáo mang d?m ch?t c? di?n nhung v?n hu?ng t?i phong cách hi?n d?i giúp cho m?i không gian trong nhà b?n tr? nên ?m cúng và sang tr?ng hon. Có nhi?u lo?i dèn ?p tu?ng cho b?n ch?n l?a cho ngôi nhà thân yêu c?a mình nhu: Ðèn ?p tu?ng ki?u nh?t, dèn ?p vuông bình phong, dèn ?p t? bình, dèn ?p tu?ng móc vuông, dèn ?p hoa lan tây,… m?i lo?i d?u có ki?u dáng và v? d?p khác nhau và mang l?i m?t hi?u qu? trang trí khác nhau. Du?i dây là nh?ng nét tiêu bi?u v? các lo?i dèn tu?ng này:

- Ðèn ?p tu?ng ki?u Nh?t: Lo?i dèn này mang ki?u dáng thanh l?ch và sang tr?ng, k?t c?u, hình dáng don gi?n nhung không kém ph?n s?c s?o, tinh t? là s? l?a ch?n c?a nhi?u gia ch? có phong cách thanh l?ch và sang tr?ng theo xu hu?ng hi?n d?i.

- Ðèn ?p vuông bình phong: V?i ki?u dáng don gi?n và ti?n l?i nh?t thì lo?i dèn này là s? l?a ch?n c?a các gia ch? yêu thích ki?u cách không quá c?u k?, ki?u dáng dèn thu?ng có hình ch? nh?t cân d?i, thu?ng du?c d?t d? t?o di?m nh?n cho toàn b? khuôn viên trang trí tu?ng nhà.

- Ðèn ?p tu?ng móc vuông: Lo?i
dèn ?p tu?ng này cung có k?t c?u don gi?n nhung tinh t? và s?c s?o hon, v?i các vi?n bên ngoài dèn là nh?ng h?a ti?t hoa van trang trí b?ng g?, t?o nên phong cách trang trí b?t m?t và d?c dáo.

- Ðèn ?p t? bình: Trong ki?u dáng có s? sáng t?o d?c dáo hon, vì du?c d?t bên trong khung g? dó là l?p ch?p dèn b?ng kính có th? d? dàng bi?n t?u, s? trong su?t c?a kính s? làm n?i b?t các ngu?n sáng màu da d?ng phong phú, t?o thêm s? l?p lánh, lung linh cho ngôi nhà.

 - Ðèn ?p hoa lan tây: Ð?c di?m n?i b?t c?a lo?i dèn này là ch?t li?u ph? bi?n, thông d?ng, giá c? m?m nh?t trong t?t c? các lo?i dèn ?p tu?ng và dây cung là s? l?a ch?n c?a nhi?u gia ch?. N?u b?n bi?t ph?i h?p chúng v?n t?o ra m?t giá tr? th?m m? cao.

V?i t?t c? nh?ng m?u dèn ?p tu?ng mà
Phú M? An g?i d?n cho b?n d?c tham kh?o d?u d?a trên ki?u m?u thi?t k? chung c?a m?i ngôi nhà mà ch?n l?a, không nên s? d?ng dèn tùy ti?n d?n d?n ph?n khoa h?c. Chúng tôi hy v?ng r?ng, v?i bài vi?t này b?n d?c s? có thêm du?c nh?ng kinh nghi?m v? l?a ch?n dèn trang trí cho m?i không gian th?t phù h?p.

Các tin khác