Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Các loại đèn thả trang trí đẹp và sang trọng cho ngôi nhà của bạn

Các loại đèn thả trang trí đẹp và sang trọng cho ngôi nhà của bạn

12/18/2014 1:12:25 PM

Ðèn th? trang trí là m?t cách tuy?t v?i d? chi?u sáng b?t k? không gian nào trong ngôi nhà thân yêu c?a b?n. Ðèn th? Phú M? An s? mang l?i cho b?n nhi?u m?u mã dèn trang trí v?i các ki?u dáng d?p, d?c dáo và gây nhi?u ?n tu?ng cho khách khi ghé tham can nhà c?a b?n. Ðèn th? du?c ch? t?o theo phong cách c? di?n hay là hi?n d?i v?i các ch?t li?u làm dèn th? khác nhau nhu g?, pha lê...V?i nhi?u ki?u dáng, kích thu?c nên dèn th? tr?n có th? phù h?p d? trang trí phòng khách, phòng an, phòng ng? hay dùng d? trang trí cho qu?y bar, nhà hàng....d? thích h?p cho nhi?u không gian phòng d? b?n l?a ch?n.

Các lo?i dèn th? trang trí d?p và sang tr?ng cho ngôi nhà c?a b?n


Sau dây, chúng tôi xin cung c?p m?t s? thông tin co b?n v? m?t s? lo?i dèn th? mà Phú M? An dang cung c?p trên th? tru?ng cho b?n tham kh?o:

Ðèn th? don:
Lo?i dèn này du?c ki?u dáng du?c thi?t k? r?t t? m? và công phu d?a theo các tiêu chu?n dèn trang trí n?i th?t d?p nh?t, sang tr?ng nh?t theo phong cách cao c?p t?i các qu?c gia n?i ti?ng ? Châu Âu, châu M?... tuy nhiên l?i du?c bán v?i giá t?t nh?t trên th? tru?ng hi?n nay. Ðèn th? don r?t h?p d? trang trí làm d?p t?i bàn an cho can nhà c?a b?n, ngoài ra còn du?c k?t h?p t?i các quán cafe, bàn bi-a, t?i các bàn l? tân, khách s?n....V?i tính ch?t cao c?p, sang tr?ng nhung l?i don gi?n dã làm d?p cho can phòng c?a b?n lên r?t nhi?u.

Các lo?i dèn th? don v?i ki?u dáng và tên g?i r?t d?c bi?t cho b?n l?a ch?n: Ðèn th? don tri?n vuông, dèn th? don ki?u Ý, dèn th? qu? d?a d?i, dèn th? don ki?u Úc, dèn th? chuông d?i, …

Ðèn th? 3 bóng:
V?i ki?u dáng d?c dáo, gây ?n tu?ng và sang tr?ng c?a mình nên nh?ng m?u dèn th? này phù h?p v?i phòng khách nhi?u hon các phòng khác trong ngôi nhà c?a b?n, tuy nhiên có th? k?t h?p trên bàn an cung s? là 1 di?m nh?n d?c dáo....và cùng v?i s? phá cách trong thi?t k? dã khi?n các s?n ph?m dèn th? có m?u mã không gi?ng v?i m?u thi?t k? nào trên th? tru?ng hi?n nay.

Các lo?i dèn th? 3 bóng cho b?n l?a ch?n: Ðèn th? 3 bóng ki?u ý, bóng l?ng vuông ch? S, bóng l?ng vuông mái chóp, dèn th? 3 l?ng vuông da dê, dèn th? 3 bóng l?ng hoa van, dèn th? 3 bóng qu? d?a, …

Ðèn th? 5 bóng:
Lo?i dèn này thu?ng hay du?c dùng d? trang trí làm d?p t?i các không gian sang tr?ng nhu trang trí trong phòng khách , bàn an và du?c k?t h?p t?i các quán cafe, khách s?n....V?i cách thi?t k? d?c dáo, d?ng dây u?n lu?n r?t tinh t?, dèn th? 5 bóng s? mang d?n nh?ng s?c màu không ph?i noi nào có du?c.

Các lo?i dèn th? 5 bóng cho b?n l?a ch?n: Ðèn th? 5 bóng da r?n, Ðèn th? r?ng 5 bóng, dèn th? 5 bóng Suji, dèn th? 5 bóng ki?u Úc, dèn th? 5 bóng l?ng vuông, ….

Ðèn th? nhi?u bóng:
Ðu?c thi?t k? theo phong cách ngh? thu?t v?i chât li?u chính là g?, di?u dó dã làm cho lo?i dèn này mang thêm phong cách c? di?n và quý phái... Ðèn th? nhi?u bóng r?t phù h?p d? b?n trang trí t?i phòng khách, phòng an hay t?i các khách s?n... mang l?i v? d?p ?n tu?ng, d?c dáo và r?t sang tr?ng.

Các tin khác