Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

CÁC PHONG CÁCH KHI CHỌN CHỤP ĐÈN TRANG TRÍ

CÁC PHONG CÁCH KHI CHỌN CHỤP ĐÈN TRANG TRÍ

12/18/2014 1:24:07 PM
Hiện nay có bốn phong cách chính trong mua sắm đèn trang trí mà gia chủ có thể tham khảo để tìm kiếm cho mình những chụp đèn trang trí ưng ý nhất

Ð?i v?i m?i lo?i dèn trang trí, ngoài các nguyên t?c v? màu s?c, d? trung th?c, công su?t, cu?ng d? ánh sáng… sao cho hài hoà v?i công nang và không gian s? d?ng thì y?u t? ki?u dáng ch?p dèn quy?t d?nh r?t l?n d?n phong cách, th?m m? cho n?i th?t tong nhà b?n. Vi?c thi?t k? ki?u dáng ch?p dèn mang l?i khuynh hu?ng, phong cách s?ng, giá tr? truy?n th?ng hay hay hi?n d?i c?a không gian s? d?ng b? dèn dó.

CÁC PHONG CÁCH KHI CHỌN CHỤP ĐÈN TRANG TRÍ

Hi?n nay có b?n phong cách chính trong mua s?m dèn trang trí mà gia ch? có th? tham kh?o d? tìm ki?m cho mình nh?ng ch?p dèn trang trí ung ý nh?t

1. Phong cách hi?n d?i, don gi?n

Ki?u dáng lo?i ch?p dèn này khá trang nhã và hi?n d?i, màu s?c hài hòa và phù h?p v?i nhi?u không gian phòng. Ch?t li?u ch?p dèn thu?ng là pha lê, thu? tinh cao c?p k?t h?p kim lo?i, nh?a… Nh?ng lo?i dèn này thích h?p cho d?ng n?i th?t chung cu, ho?c bi?t th? thi?t k? theo phong cách duong d?i, ít chi ti?t ru?m rà.

2. Phong cách c?u k?, tinh x?o

Lo?i dèn này phù h?p v?i các n?i th?t thi?t k? theo ki?u c? di?n tây phuong, k?t h?p nhi?u chi ti?t trang trí c?u k?, phù h?p v?i không gian noi tôn giáo, nhà hàng, khách s?n có phong cách c? di?n sang tr?ng. H?? ti?t trên ch?p dèn này thu?ng theo xu hu?ng c? di?n v?i ch? d? da d?ng nhu hình chim thú, hoa lá… và có th? làm ho? ti?t theo m?u d?t riêng c?a khách hàng.

3. Phong cách  hoài ni?m

Lo?i dèn này tu?ng trung cho khuynh hu?ng hoài c?, gi?ng nhu các d?ng dèn th? b?ng g? c?a Phú M? An, nó phù h?p v?i d?ng công nhu bi?t th? trang trí l?i xua, ho?c nh?ng nhà có v?t d?ng n?i th?t truy?n th?ng, có nhi?u d? c?. Nh?ng ki?u dèn tu?ng, dèn d? bàn hay dèn chùm thi?t k? theo phong cách c? di?n. Ch?p dèn làm b?ng g? ho?c nh?a gi? g?, kim lo?i ph? l?p gi? d?ng, m?t s? dèn l?ng b?c gi?y chuyên d?ng ho?c v?i l?a.

4. Phong cách huong d?ng, gió n?i

V?i nét d?p óng ? c?a g?, ch?t li?u gi? tre, mây cói… khi?n ánh sáng tr? nên g?n gui v?i thiên nhiên, mang l?i c?m giác c?a mi?n quê, ?m áp và d? ch?u. Các lo?i dèn này thích h?p v?i nh?ng ngôi nhà du?c trang trí theo phong cách nhà cu ki?u Á Ðông, và nhà vu?n…

Các tin khác