Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Các vị trí đặt đèn trang trí đẹp cho ngôi nhà của bạn

Các vị trí đặt đèn trang trí đẹp cho ngôi nhà của bạn

12/10/2014 9:12:56 PM
Từ rất lâu, đèn gỗ trang trí đã được rất nhiều người ưa chuộng vì vẻ hấp dẫn và mang lại cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà của bạn. Đèn trang trí treo tường đặc trưng bởi một bóng đèn - thường có chụp - để ánh sáng chính tập trung chiếu rọi tại một vị trí, và có giá hoặc đế đỡ đèn và có thể điều chỉnh được hướng ánh sáng và tạo dáng đẹp.

T? r?t lâu, dèn g? trang trí dã du?c r?t nhi?u ngu?i ua chu?ng vì v? h?p d?n và mang l?i c?m giác ?m cúng cho ngôi nhà c?a b?n. Ðèn trang trí treo tu?ng d?c trung b?i m?t bóng dèn - thu?ng có ch?p - d? ánh sáng chính t?p trung chi?u r?i t?i m?t v? trí, và có giá ho?c d? d? dèn và có th? di?u ch?nh du?c hu?ng ánh sáng và t?o dáng d?p.

Các v? trí d?t dèn trang trí d?p cho ngôi nhà c?a b?n

Các v? trí d?t dèn trang trí d?p cho ngôi nhà c?a b?n

Làm sao d? có cách trang trí dèn m?t cách d?p m?t và phù h?p t?ng v? trí trong ngôi nhà b?n? Sau dây là m?t s? cách trang trí dèn thích h?p cho m?i can phòng cung nhu ?ng d?ng chúng m?t cách ti?n l?i hon trong cu?c s?ng c?a b?n:

- Ð?t g?n bàn trang di?m:

Nh?ng chi?c dèn trang trí g?n tu?ng xinh d?p s? giúp trang hoàng cho chi?c guong thêm d?p. Ðu?c d?t trên tu?ng, c?nh guong c?a phòng trang di?m, chi?c dèn trang trí g?n tu?ng này cung c?p ánh sáng chu?n và tô di?m cho khuôn m?t b?n thêm r?ng ng?i hon m?i khi ng?i tru?c guong

- Làm v?t trang trí cho b?t k? v? trí nào trong ngôi nhà:

Bên c?nh ch?c nang chi?u sáng, nh?ng chi?c dèn trang trí g?n tu?ng còn là v?t trang trí ngh? thu?t hi?u qu?, có th? treo trên tu?ng hay tr?n nhà. Trong phòng an, dèn tu?ng tô di?m cho bàn an, tang s? lãng m?n cho không gian noi dây.

- Ðèn trang trí dùng d? d?c sách:

Trong phòng ng?, dôi dèn trang trí g?n tu?ng này du?c dùng d? d?c sách tru?c khi ng?. Ðèn trang trí còn r?t thích h?p khi du?c trang b? trong hành lang, gi?i quy?t s? don di?u c?a nh?ng không gian dài.

- Cung c?p ngu?n sáng phù h?p cho t?ng v? trí c?a phòng:

Ð?i v?i các không gian làm vi?c và c?n thao tác chính xác, ánh sáng t?p trung là m?t l?i th?. Cho nên trong nhà b?p, van phòng làm vi?c t?i nhà, dèn ch?p trên cao ho?c c?nh bàn làm vi?c là m?t gi?i pháp lý tu?ng.

- Xác d?nh chi?u cao thích h?p khi treo dèn trang trí:

V?i m?t phòng r?ng, tr?n cao nhu phòng khách, dèn trang trí g?n tu?ng thu?ng du?c d?t ? v? trí phía cao trên vai – ngang d?u c?a ngu?i cao nh?t trong gia dình. Còn d?i v?i can phòng tr?n th?p nhu phòng ng?, dèn trang trí g?n tu?ng có th? thay th? dèn tr?n, dèn chùm, cung c?p ánh sáng và là v?t trang trí tuy don gi?n nhung th?c hi?n nhi?u ch?c nang.

Trên dây là cách trang trí dèn treo tu?ng phù h?p v?i t?ng v? trí trong ngôi nhà b?n, b?n nên tham kh?o d? có cách trang trí, tô di?m cho mái ?m c?a b?n thêm phong phú hon nhé! Chúc b?n luôn có nh?ng phút giây thu giãn trong ngôi nhà xinh x?n c?a mình!

Các tin khác