Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Các vị trí trang trí đèn treo tường đẹp cho ngôi nhà của bạn

Các vị trí trang trí đèn treo tường đẹp cho ngôi nhà của bạn

12/2/2014 11:30:52 PM

T? r?t lâu, dèn treo tu?ng dã du?c r?t nhi?u ngu?i ua chu?ng vì v? h?p d?n và mang l?i c?m giác ?m cúng cho ngôi nhà c?a b?n. Không khác các lo?i dèn tu?ng khác là m?y khi mà dèn treo tu?ng d?c trung b?i m?t bóng dèn - thu?ng có ch?p - d? ánh sáng chính t?p trung chi?u r?i t?i m?t v? trí, và có giá ho?c d? d? dèn và có th? di?u ch?nh du?c hu?ng ánh sáng và t?o dáng d?p, du?i dây là cách trang trí dèn treo tu?ng phù h?p v?i t?ng v? trí trong ngôi nhà b?n, b?n nên tham kh?o d? có cách trang trí, tô di?m cho mái ?m c?a b?n thêm phong phú hon nhé!

 

Làm sao d? có cách ch?n cho lo?i dèn trang trí n?i th?t này m?t v? trí d?p m?t và phù h?p t?ng v? trí trong ngôi nhà b?n? Sau dây là m?t s? cách trang trí dèn thích h?p cho m?i can phòng cung nhu ?ng d?ng chúng m?t cách ti?n l?i hon trong cu?c s?ng c?a b?n:

Các v? trí trang trí dèn treo tu?ng d?p cho ngôi nhà c?a b?n

Các v? trí trang trí dèn treo tu?ng d?p cho ngôi nhà c?a b?n

- Ð?t g?n bàn trang di?m:

Nh?ng chi?c dèn treo tu?ng xinh d?p s? giúp trang hoàng cho chi?c guong thêm d?p. Ðu?c d?t trên tu?ng, c?nh guong c?a phòng trang di?m, chi?c dèn trang trí n?i th?t này cung c?p ánh sáng chu?n và tô di?m cho khuôn m?t b?n thêm r?ng ng?i hon m?i khi ng?i tru?c guong

 

- Làm v?t trang trí cho b?t k? v? trí nào trong ngôi nhà:

Bên c?nh ch?c nang chi?u sáng, nh?ng chi?c dèn trang trí g?n tu?ng còn là v?t trang trí ngh? thu?t hi?u qu?, có th? treo trên tu?ng hay tr?n nhà. Trong phòng an, dèn tu?ng tô di?m cho bàn an, tang s? lãng m?n cho không gian noi dây.

 

- Ðèn trang trí dùng d? d?c sách:

Trong phòng ng?, dôi dèn treo tu?ng này du?c dùng d? d?c sách tru?c khi ng?. Ðèn trang trí g?n tu?ng còn r?t thích h?p khi du?c trang b? trong hành lang, gi?i quy?t s? don di?u c?a nh?ng không gian dài.

 

- Cung c?p ngu?n sáng phù h?p cho t?ng v? trí c?a phòng:

Ð?i v?i các không gian làm vi?c và c?n thao tác chính xác, ánh sáng t?p trung là m?t l?i th?. Cho nên trong nhà b?p, van phòng làm vi?c t?i nhà, dèn ch?p trên cao ho?c c?nh bàn làm vi?c là m?t gi?i pháp lý tu?ng.

 

- Xác d?nh chi?u cao thích h?p khi treo dèn trang trí:

V?i m?t phòng r?ng, tr?n cao nhu phòng khách, cung nhu dèn h?t tu?ngdèn ?p tu?ng thì dèn trang trí treo tu?ng thu?ng du?c d?t ? v? trí phía cao trên vai – ngang d?u c?a ngu?i cao nh?t trong gia dình. Còn d?i v?i can phòng tr?n th?p nhu phòng ng?, dèn trang trí g?n tu?ng có th? thay th? dèn tr?n, dèn chùm, cung c?p ánh sáng và là v?t trang trí tuy don gi?n nhung th?c hi?n nhi?u ch?c nang.

 

Chúc b?n luôn có nh?ng phút giây thu giãn trong ngôi nhà xinh x?n c?a mình!

Các tin khác