Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách chọn đèn ngủ phù hợp

Cách chọn đèn ngủ phù hợp

3/3/2015 10:55:50 AM
Lựa chọn đèn ngủ cho gia đình cũng là vấn đề mà nhiều người khá băn khoăn. Vì chọn đèn ngủ không chỉ chọn theo kiểu dáng mà còn tùy theo nhu cầu sử dụng của chủ nhân cũng như phối hợp màu sắc hài hòa để có một không gian thư giãn thoải mái nhất.

 

Ð? ch?n dèn ng? phù h?p ta c?n quan tâm d?n m?t s? v?n d? chính sau:

1. Ch?n dèn theo ch?c nang.

Khi mua dèn, b?n c?n chú ý d?n di?n tích phòng ng? c?a b?n nhu th? nào và b?n có thói quen gì tru?c khi ng?. Ði?u dó r?t quan tr?ng b?i n?u phòng ng? r?ng và nhi?u m?c dích s? d?ng thì có th? d?t nhi?u lo?i dèn ng? ? nhi?u noi. Ngoài ra b?n có th? k?t h?p chúng v?i nhau d? t?o thành m?t không gian d?y ngh? thu?t.

Nhi?u ngu?i có thói quen d?c sách tru?c khi ng?. Ð? không ?nh hu?ng t?i ngu?i n?m bên c?nh, b?n nên s? d?ng m?t chi?c dèn bàn d?c sách du?c thi?t k? giúp b?n có th? xoay chuy?n dèn hu?ng ánh sáng t?p trung v? phía b?n. Ðèn d?c sách nên d?t phía sau ngu?i d?c và có công t?c xoay tròn d? b?n ch?nh du?c d? sáng t?i c?a dèn, không làm ?nh hu?ng d?n m?t.
N?u có thói quen xem ti-vi tru?c khi ng?, b?n nên ch?n dèn d?t ? h?c tu?ng ho?c
dèn treo tu?ng s? cho b?n ánh sáng d?u nh?, cân b?ng v?i ánh sáng phát ra t? ti-vi và cung cung c?p v?a d? sáng cho toàn b? can phòng. Lo?i dèn này nên d?t d?i di?n v?i ti-vi, bên c?nh b?n.

 

                                          dèn ng? theo ch?c nang

                                                                                  Ch?n dèn ng? theo ch?c nang

Nh?ng lo?i dèn ?p tu?ng ho?c d? ? h?c tu?ng d?u r?t thích h?p. Chúng thu?ng du?c thi?t k? da d?ng cho b?n tha h? l?a ch?n. D?ng dèn th? tr?n thích h?p cho nh?ng can nhà có di?n thích r?ng và mu?n khu?y d?ng không gian phòng ng? b?ng nh?ng màu s?c n?i b?t.

2. Ph?i h?p v?i màu phòng.
M?t luu ý nh? là khi ch?n dèn, b?n nên xem xét màu tu?ng phòng ng? tru?c, nhu v?y b?n có th? cân nh?c xem màu dèn ng? có th? tuong tác t?t v?i màu tu?ng hay không. Tu?ng màu sáng nên k?t h?p v?i ít dèn, ngu?c l?i v?i tu?ng màu t?i, b?n nên s? d?ng nhi?u dèn ho?c dèn màu sáng.

3. Xu hu?ng ch?n dèn theo s? thích.

B?n mu?n ch?n dèn cho phòng ng? c?a m?t ngu?i tr? tu?i, nang d?ng ua chu?ng s? hi?n d?i và ti?n nghi, hay là m?t ngu?i trung niên, hu?ng n?i và thích nh?ng v?t d?ng mang phong cách dân gian hay là b?n ch?n cho phòng ng? c?a d?a con dang trong tu?i “teen”  yêu nh?ng màu s?c ng? nghinh? 

 

                                            dèn phòng ng? theo s? thích

                                                                    Ch?n dèn phòng ng? theo s? thích ngu?i s? d?ng

T?t c? nh?ng s? thích, th? hi?u và xu hu?ng ch?n dèn theo t?ng l?a tu?i khác nhau d?u du?c tìm th?y trong b? suu t?p dèn ng? c?a Phú M? An. M?t chi?c dèn ng? d?p không ch? ? m?u mã, ch?c nang mà hon h?t là phù h?p v?i ngu?i s? d?ng chúng.

4. Ánh sáng c?a dèn.

Ngoài m?u mã và giá thành, m?t trong nh?ng y?u t? chi ph?i s? l?a ch?n dèn ng? dó chính là ánh sáng c?a cây dèn. Ph?n l?n th? hi?u khách mua dèn thu?ng ch?n nh?ng cây dèn có ánh sáng d?u mát ho?c ?m cúng. B?n không nên ch?n nh?ng cây dèn quá sáng hay quá nóng, nhu th? s? ?nh hu?ng d?n gi?c ng?. Ðèn có ánh sáng màu vàng nh?t ho?c xanh lo nh? nhàng v?n du?c ua chu?ng t? tru?c d?n nay.

Ð? du?c tu v?n ch?n mua dèn cho phòng ng? c?a mình, b?n có th? liên h? d?n d?a ch? công ty Phú M? An, là m?t công ty chuyên thi?t k? và s?n xu?t các lo?i dèn trang trí có thuong hi?u và uy tín lâu nam trên th? tru?ng. Ð?n dây b?n s? du?c tu v?n mi?n phí m?t cách dúng d?n v? vi?c ch?n mua dèn trang trí cho gia dình b?n.

Xem thêm: Ðèn trang trí phòng ng?

Các tin khác