Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách chọn đèn trang trí đẹp cho ngôi nhà

Cách chọn đèn trang trí đẹp cho ngôi nhà

4/8/2014 8:23:11 AM
Việc lựa chọn đèn trang trí cho không gian nội thất ngôi nhà đã và đang là nhu cầu của nhiều gia đình ngày nay

 

   S? d?ng dèn trang trí cho không gian n?i th?t ngôi nhà dã và dang là nhu c?u c?a nhi?u gia dình ngày nay. Nhung cách ch?n dèn trang trí nhu th? nào cho phù h?p cung không h?n là di?u d? dàng.

Vi?c l?a ch?n dèn trang trí c?n xem xét d?n m?t s? y?u t? co b?n sau dây:

  -  L?a ch?n dèn có kích thu?c phù h?p

  V?i nh?ng không gian l?p d?t dèn trang trí chúng ta c?n ph?i quan tâm d?n v?n d? kích c?, chi?u cao c?a chi?c dèn, ph?i l?a ch?n sao cho tuong thích v?i can phòng, ví nhu den chum hay dèn th? v?i nh?ng can phòng có di?n tích và chi?u cao không l?n ta nên l?a ch?n nh?ng chi?c dèn này v?i chi?u cao không quá dài b?i n?u không khi l?p d?t nó s? gây c?m giác vu?ng víu và không an toàn cho ngu?i trong nhà, m?t khác ánh sáng khi chi?u r?i cung s? không h?p lý.

  -  L?a ch?n dèn có d? chi?u sáng v?a ph?i

       Ánh sáng lý tu?ng cho vi?c s? d?ng dèn trang trí là không nên chi?u sáng quá 3% di?n tích can phòng. Tu? theo khu v?c c?n chi?u sáng và nhu c?u s? d?ng mà ta quy?t d?nh s? d?ng dèn có s? bóng và v? trí l?p dèn thích h?p.

 

                                  Cách chọn đèn trang trí đẹp cho ngôi nhà

                                                                            Ch?n dèn trang trí d?p

-  Tuong thích v?i v?t trang trí xung quanh can phòng, và không nên l?p d?t quá nhi?u gây c?m giác l?n x?n.

  -  Can c? vào v? trí l?p d?t dèn mà ch?n lo?i dèn trang trí thích h?p v?i môi tru?ng dó, ví d? nhu phòng t?m y?u t? quan tâm nên du?c l?a ch?n là d? ?m, ánh sáng. Tính nang d?c bi?t ch?ng th?m nu?c, d? d?m b?o vi?c s? d?ng bình thu?ng và an toàn.

  -  Chú ý d?n l?c ch?u t?i c?a v? trí treo dèn, ví nhu treo dèn chùm ph?i cân nh?c d?n d? ch?u t?i c?a tr?n nhà d? ch?n lo?i dèn phù h?p, quan tâm d?n y?u t? an toàn khi s? d?ng.

   Trên th? tru?ng ngày nay có r?t nhi?u lo?i dèn có kích thu?c và ki?u dáng khác nhau, khi?n khách hàng khó khan trong vi?c l?a ch?n. Ð? có s? l?a ch?n chính xác b?n hãy tham kh?o mua dèn t?i Phú M? An. V?i nhi?u s?n ph?m du?c thi?t k? d?p m?t và d?c dáo tho? s?c cho b?n l?a ch?n. B?n cung có th? t? d?t thi?t k? theo m?u riêng b?n mong mu?n v?i s?n ph?m ch?t lu?ng, giá t?t.

Các tin khác