Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách chọn màu sắc cho phòng ngủ gia đình

Cách chọn màu sắc cho phòng ngủ gia đình

4/3/2014 3:20:13 PM
Chọn lựa màu sắc cho phòng ngủ là sự lựa chọn và sở thích riêng của mỗi người, không ai là hoàn toàn giống nhau.

 

    Ch?n l?a màu s?c cho phòng ng? là s? l?a ch?n và s? thích riêng c?a m?i ngu?i, không có quy t?c chu?n m?c nào và cung không có ai hoàn toàn gi?ng nhau.

  Ai cung bi?t r?ng phòng ng? là không gian riêng tu c?a m?i ngu?i, là noi d? b?n ngh? ngoi, trút b? nh?ng m?t nh?c c?a ngày làm vi?c, h?c t?p cang th?ng và cung là noi d?u tiên b?n dón chào ngày m?i do dó phòng ng? c?n t?o cho ngu?i s? d?ng c?m giác nh? nhàng, thu giãn t?i da.

  Màu s?c là y?u t? ?nh hu?ng l?n d?n tâm tr?ng con ngu?i, nhu màu xanh duong thu?ng dem l?i c?m giác thu giãn, làm cho tinh th?n tho?i mái và trung tâm chú ý, ti?p thêm sinh l?c, ngoài ra nó cung là màu s?c h? tr? cho dôi m?t giúp b?n t?p trung.

  Màu d? là màu trái ngu?c v?i màu xanh, màu d? mang l?i c?m giác hung ph?n nhung cung khi?n tan huy?t áp, vì th? màu d? ch? nên là màu ph? d?o làm di?m nh?n c?a m?t v? trí nào dó, không nên làm màu ch? d?o cho phòng ng?.

  Màu vàng giúp b?n c?m th?y h?nh phúc và tang s? trao d?i ch?t. Tuy nhiên, qua nghiên c?u nó cung du?c luu ý r?ng con ngu?i tr? nên nóng d?u và em bé khóc thu?ng xuyên hon trong phòng màu vàng. Vì v?y, s? tuy?t v?i hon khi s? d?ng màu vàng k?t h?p v?i màu tr?ng cho nhà b?p và phòng t?m.

 Màu xanh lá cây: Màu s?c c?a r?ng, giúp b?n th?y thanh bình thu giãn hon và có tác d?ng ch?a b?nh. Hon n?a, nó cung giúp b?n gi?m tr?m c?m và lo âu, dây là màu lý tu?ng cho phòng ng?.

 

                                               màu xanh lá cây cho phòng ng?

                                                                                    Màu xanh lá cây cho phòng ng?

  Màu cam ?m áp, chào dón, và gây s? chú ý t?i da. Màu dua vàng ho?c xoài du?c s? d?ng ? kh?p m?i noi. Trong nhà b?p, phòng ng? và phòng an ( có s? cân b?ng c?a màu tr?ng ), chúng ta có th? tìm th?y s?  ti?p thêm sinh l?c và nâng cao tinh th?n t? màu cam.

  Màu tím - Sang tr?ng, bí ?n và nghiêm túc tinh th?n, màu tím t? cà tím và hoa o?i huong, th?ch anh tím mang d?n s?c hút cho n?i th?t nhà ?.

  Màu den bí ?n, nghiêm trang nhung n?u bi?t k?t h?p s? mang d?n s? cu?n hút, tò mò và mang h?u ?ng thanh l?ch, sang tr?ng cho gia dình b?n. V?i phòng ng? tr? em, s? d?ng vài m?ng tu?ng s? làm chúng t?p trung hon, gi?c ng? yên bình hon. V?i phòng ng? bé trai, thêm màu s?c s? mang d?n s? cá tính cho không gian.

  Màu h?ng giúp b?n cân b?ng và mang l?i s? yên bình cho tâm h?n, thu?ng du?c s? d?ng cho các phòng ng? c?a bé gái.

 

                                               màu h?ng cho phòng ng?

                                                                                        Màu h?ng cho phòng ng?

  Màu xám - b?ng màu này là s? l?a ch?n c?a nhi?u gi?i tr? b?i tính th?i trang, nhã nh?n l?ch s?. Màu nâu thu?ng thích h?p không gian s?ng có y?u t? giao thông ti?p c?n cao, màu nâu mang l?i c?m giác tr?m l?ng thu thái.

  Màu s?c c?a can phòng không ph?i ch? d?a trên màu c?a nh?ng b?c tu?ng và màu son c?a tu?ng thu?ng ít có s? thay d?i thu?ng 1 vài nam. Nên chúng ta nên hu?ng màu s?c d? t?o di?m nh?n c?a phòng ng? là nh?ng d? dùng nhu chan ga, giu?ng, màn, g?i, rèm, bên c?nh dó còn có s? góp m?t nh?ng chi?c dèn trang trí, màu s?c ánh sáng du?c t?o ra t? nh?ng chi?c dèn bàn, dèn tu?ng hay dèn chùm s? d?ng trong phòng cung là m?t y?u t? quy?t d?nh d?n gam màu và ?nh hu?ng t?i tâm tr?ng c?a ngu?i s? d?ng.

Xem thêm: Ánh sáng trong trang trí n?i th?t.

 

Các tin khác