Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách chọn tranh treo tường cho phòng khách

Cách chọn tranh treo tường cho phòng khách

11/10/2017 4:25:23 PM
Để tô điểm thêm cho bức tường của căn phòng khách thì những bức tranh luôn là sự lựa chọn đầu tiên của các gia đình bởi nó không chỉ đáp ứng tính thẩm mĩ, thể hiện cá tính của gia chủ mà đôi khi còn là yếu tố về phong thủy, tâm linh. Chính vì vậy khi chọn tranh treo tường cho phòng khách cũng phải dựa vào những yếu tố trên. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một số kinh nghiệm để bạn biết cách chọn tranh treo tường cho phòng khách của mình.
Ch?n kích thu?c tranh phù h?p v?i phòng khách
 
Khi ch?n kích thu?c c?a tranh b?n nên do tru?c kích thu?c c?a kho?ng tu?ng mà b?n có ý d?nh treo tranh lên dó d? kích thu?c tranh có t? l? h?p lí so v?i kích thu?c c?a kho?ng tu?ng. Nh?ng kho?ng tu?ng tr?ng thu?ng du?c các gia dình l?a ch?n d? treo tranh thu?ng là kho?ng tu?ng trên b? sofa, chính vì th? kích thu?c tranh cung ph?i có t? l? h?p lí v?i chi?u dài c?a b? gh? sofa. B?n nên ch?n nh?ng khung tranh có kích thu?c l?n cho kho?ng tu?ng này d? ngu?i nhìn vào không b? r?i m?t và kho?ng tr?ng trên tu?ng b? chia ra quá nhi?u ph?n.
Thông thu?ng v?i kích thu?c kho?ng tu?ng không quá 1m4 thì b?n ch? nên treo 1 b?c tranh kh? l?n, hoa van h?a ti?t don gi?n s? dem l?i s? snag tr?ng cho can phòng c?a b?n. 
 
N?u di?n tích kho?ng tu?ng tr?ng t? 1m5 tr? lên thì b?n nên l?a ch?n nh?ng b? tranh kh? l?n v?i nh?ng b?c tranh có kích thu?c khác nhau, cách treo này giúp cho kho?ng không gian l?n không b? don di?u và tr? nên nhi?u màu s?c hon, phù h?p v?i phòng khách có thi?t k? n?i th?t theo phong cách c? di?n.
 
Ch?n n?i dung tranh phù h?p
 
Hi?n nay có r?t nhiefu n?i dung tranh ph? bi?n du?c ch?n d? treo tu?ng phòng khách nhu: tranh phong c?nh, tranh kì quan th? gi?i, thanh don s?c, tranh thiên nhiên da màu s?c, tranh tr?u tu?ng,…M?i lo?i tranh d?u dem l?i cho can phòng khách m?t màu s?c và v? d?p khác nhau, chính vì th? b?n nên ch?n n?i dung tranh tùy theo s? thích c?a b?n và phù h?p v?i phong cách thi?t k? n?i th?t c?a can phòng khách. Ngoài nh?ng n?i dung tranh dã có s?n thì b?n có th? treo nh?ng b?c hình c?a gia dình mình ho?c b?n thân b?n. Ðây cung là m?t ch? d? tranh r?t thú v? vì dó là noi luu gi? nh?ng kho?nh kh?c d?p nh?t c?a gia dình, ngu?i thân c?a b?n, khi treo nh?ng b?c hình dó trong phòng khách s? dem l?i c?m giác thân thu?c, g?n gui. 
 
Trên dây là m?t s? kinh nghi?m hy v?ng s? giúp b?n l?a ch?n du?c nh?ng b?c tranh treo tu?ng phù h?p nh?t cho can phòng khách c?a mình. 
 

Các tin khác