Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách lựa chọn đèn chùm phù hợp với từng không gian trong nhà

Cách lựa chọn đèn chùm phù hợp với từng không gian trong nhà

9/29/2017 10:28:59 AM
Hiện nay, con người ngày càng quan tâm hơn tới vẻ đẹp của không gian mình sống và làm việc. Đèn chùm là một vật không thể thiếu khi chúng ta muốn trang trí cho ngôi nhà của mình, mang tới sự sang trọng cho căn phòng.
Tuy nhiên, vi?c ch?n dèn chùm d? có s? hài hòa và phù h?p v?i ngôi nhà cung ph? thu?c vào t?ng lo?i không gian trog ngôi nhà nhu phòng khách, phòng ng?, phòng an,... Sau dây chúng tôi s? chia s? m?t s? kinh nghi?m d? l?a ch?n du?c dèn chùm trang trí phù h?p v?i t?ng không gian.
 
Ðèn chùm cho phòng khách
 
Phòng khách là không gian trung tâm c?a ngôi nhà, là noi ti?p dón khách, u?ng nu?c, nói chuy?n,... nên bài trí th? nào d? v?a có du?c ánh sáng v?a gây ?n tu?ng v?i ngu?i nhìn là di?u vô cùng quan tr?ng. Thông thu?ng, ? phòng khách chúng ta thu?ng l?a ch?n nh?ng dèn chùm c?u k? hon, l?n d? toát lên s? sang tr?ng cho ngôi nhà.
 
V?i nh?ng can nhà theo phong cách c? di?n, nh?ng chi?c dèn chùm b?ng pha lê v?a mang d?n ánh sáng d?u d?u, v?a ph?i v?a mang d?n s? tráng l?, long lanh, d?p m?t, là di?m nh?n c?a can phòng. Còn v?i nh?ng ngu?i thích phong cách châu Âu c? di?n, l?a ch?n dèn chùm gi? c? ho?c làm b?ng d?ng gi? c? là r?t thích h?p, th? hi?n v? d?p c? kính, bí ?n nhung có gì dó r?t van minh, hi?n d?i c?a phong cách phuong Tây. Nh?ng chi?c dèn d?c dáo và phá cách s? là s? l?a ch?n t?t cho nh?ng thi?t k? theo phong cách hi?n d?i ngày nay.
 
Tuy nhiên, dèn chùm thu?ng du?c s? d?ng v?i m?c dích trang trí nhi?u hon là chi?u sáng nên b?n có th? k?t h?p cùng nh?ng chi?c dèn nh? khác xung quanh d? dem d?n ánh sáng cho can phòng.
 
Ðèn chùm cho phòng b?p
 
Khu v?c bàn an thu?ng có không gian nh?, m?c dích chính cung ch? là n?u an và dùng b?a. Vì v?y chúng ta cung không nên ch?n v?t trang trí c?u k? vào không gian này. B?n nên ch?n ki?u dèn chùm hi?n d?i có thi?t k? ki?u dáng nh? g?n, v?a d?m b?o y?u t? d?p m?t v?a d?m b?o t?o ánh sáng ?m áp cho gia dình.
 
Nên treo dèn chùm ? gi?a bàn an và không treo quá cao, t?o c?m giác t?i di và làm gi?m c?m giác thân m?t, ?m cúng trong b?a an.
 
Ðèn chùm cho phòng ng?
 
L?a ch?n dèn chùm phù h?p cho phòng ng? có th? t?o ra không gian lãng m?n, ?m áp và cu?n hút. N?u là m?t phòng ng? don gi?n, b?n nên ch?n lo?i dèn chùm có hình n?n d? dem l?i s? g?i c?m. Còn v?i phòng ng? hi?n d?i, hãy s? d?ng dèn chùm bóng tròn tân th?i ho?c m?t dèn chùm hình thoi, hình vuông, dèn chùm có ba nhánh cung r?t phù h?p v?i không gian. Còn n?u b?n s? h?u phòng ng? theo phong cách lãng m?n ki?u Pháp thì m?t dèn chùm long lanh, m? vàng s? tang hi?u qu? nhi?u l?n.
 
Ngoài ra, khi l?a ch?n dèn chùm c?n quan tâm t?i kích th?c c?a dèn ph?i phù h?p kích thu?c can phòng. 
 

Các tin khác