Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách lựa chọn đồng hồ treo tường tùy theo không gian

Cách lựa chọn đồng hồ treo tường tùy theo không gian

10/30/2017 4:33:43 PM
Đồng hồ là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Ngày nay đồng hồ không chỉ là công cụ giúp chúng ta nắm được thời gian mà còn là vật dụng trang trí rất hữu dụng trong việc làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.
Thông thu?ng m?t ngôi nhà không ch? có m?t mà nhi?u nhà còn trang trí d?ng h? trong t?t c? các phòng t? phòng khách, phòng an d?n phòng ng?. N?u bi?t khéo léo và tinh t? khi l?a ch?n d?ng h? treo tu?ng tùy theo m?i không gian thì s? dem l?i hi?u qu? r?t cao trong vi?c tô di?m thêm cho t? ?m c?a mình. Tuy nhiên vi?c l?a ch?n d?ng h? cung không h?n là don gi?n b?i các lo?i m?u mã, ki?u dáng d?ng h? ngày càng da d?ng, khi?n nhi?u ngu?i không kh?i b?i r?i khi d?ng tru?c m?t c?a hàng bán d?ng h?. V?y hãy cùng tham kh?o m?t s? hu?ng d?n du?i dây d? ch?n du?c nh?ng chi?c d?ng h? th?t d?p và phù h?p nhé!
 
L?a ch?n d?ng h? cho phòng ng?
 
Thông thu?ng gia dình nào cung s? có m?t chi?c d?ng h? treo tu?ng trong phòng ng?. vi?c s? d?ng d?ng h? treo tu?ng s? giúp luôn n?m b?t du?c th?i gian và tránh kh?i vi?c ng? nu?ng d?n d?n tr? gi? di làm hay di h?c. m?t chi?c d?ng h? phù h?p d? treo trong phòng ng? ph?i d?m b?o yêu c?u là v?n hành không ti?ng d?ng do phòng ng? dòi h?i c?n có không gian yên tinh và không ai mu?n c? dêm ph?i nghe ti?ng tích t?c mà kim d?ng h? ch?y phát ra. Chính vì v?y d?ng h? treo trong phòng ng? nên ch?n lo?i có s? d?ng kim trôi, không gây ti?ng d?ng.
 
Ngoài ra vi?c treo d?ng h? trong phòng ng? cung c?n ph?i d? ý d?n phong th?y d?a theo m?nh c?a ngu?i s? d?ng can phòng. Thu?ng khi treo d?ng h? s? ph?i tránh nh?ng v? trí nhu d?u giu?ng ho?c d?i di?n giu?ng. dây là nh?ng hu?ng du?c cho là s? gây h?i cho s?c kh?e, hon n?a cung gây b?t ti?n khi xem gi?. 
 
L?a ch?n d?ng h? d? treo trong b?p hay phòng an
 
Các bà n?i tr? luôn c?n m?t chi?c d?ng h? treo trên tu?ng nhà b?p hay phòng an d? có th? ti?n theo dõi th?i gian. V?i d?ng h?, b?n có th? ti?n canh th?i gian n?u nu?ng cho chu?n xác, giúp món an ngon và dúng v? hon, d?ng th?i cung có th? can th?i gian d? v?a n?u nu?ng chu?n b? b?a an cho c? gia dình, v?a theo dõi gi? d? làm nh?ng công vi?c c?n thi?t hàng ngày nhu gi?t giu, dón con cái. 
 
V?i nh?ng gian phòng này, nh?ng chi?c d?ng h? c? l?n, có m?t s? rõ ràng là phù h?p nh?t. N?u có th? mua nh?ng lo?i d?ng h? tích h?p ch?c nang h?n và thông báo gi? thì l?i càng lí tu?ng hon c?.
 

Các tin khác