Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách phân bố đèn trang trí cho phòng khách

Cách phân bố đèn trang trí cho phòng khách

12/10/2014 9:24:47 PM
Việc thiết kế phòng khách của bạn thường được chú trọng về kiểu dáng cũng như cách trang trí sao cho thật đẹp mắt, vì đây không chỉ là không gian sinh hoạt chung cho cả gia đình, mà còn là nơi tiếp đãi những vị khách quý.

Vi?c thi?t k? phòng khách c?a b?n thu?ng du?c chú tr?ng v? ki?u dáng cung nhu cách trang trí sao cho th?t d?p m?t, vì dây không ch? là không gian sinh ho?t chung cho c? gia dình, mà còn là noi ti?p dãi nh?ng v? khách quý. Phòng khách r?t c?n m?t không gian thoáng dãng, g?i m? nên vi?c b? trí h? th?ng chi?u sáng cho h?p lý là di?u c?c k? quan tr?ng. V?y nên phân b? dèn trang trí phòng khách nhu th? nào cho d?p m?t nh?t?

Cách phân b? dèn trang trí cho phòng khách

Cách phân b? dèn trang trí cho phòng khách

Sau dây là các cách phân b? dèn treo tu?ng cho can phòng c?a b?n:

  • Ðèn trang trí s? d?ng trong chi?u sáng phòng khách:

 Ðèn phòng khách ph?i th? hi?n du?c s? ?m cúng và sang tr?ng. Chúng ta có th? thi?t k? cho phòng khách nh?ng ng?n dèn chùm, dèn tuýp, dèn h?t tu?ng ho?c dèn âm tr?n, âm tu?ng....

  • Ðèn th? là di?m nh?n cho phòng khách nhà b?n:

 Uu di?m c?a dèn chùm chính là s? sang tr?ng quý phái, còn dèn âm tr?n, âm tu?ng có th? khi?n cho phòng khách d?c dáo hon b?ng nh?ng ngu?n ánh sáng trang trí ? nh?ng góc d?c bi?t.Vi?c treo dèn tranh trang trí cung dem d?n s? m?i l? d?c dáo trong thi?t k?.

  • Xác d?nh không gian phù h?p treo m?u dèn chùm:

Không nh?t thi?t lo?i dèn này ch? dùng c? d?nh trong không gian kia, m?i th? tùy thu?c vào s? thích, và s? sáng t?o c?a b?n. Tuy nhiên hãy tham kh?o ý ki?n c?a nh?ng nhà tu v?n, n?u b?n không mu?n phòng khách nhà b?n có tr?n th?p l?i treo nh?ng chi?c dèn th? g?n ch?m d?u.

  • Lo?i dèn treo ? v? trí cao:

 M?t can phòng r?ng v?i b? salon "hoành tráng" không th? thi?u m?t dèn cây cao v?i ki?u dèn hoa hay qu? chuông r? xu?ng. Nh?ng ki?u dèn này v?a dem l?i ánh sáng, v?a làm d?p cho phòng khách nhà b?n, và có th? thay d?i v? trí chi?u sáng khi c?n thi?t.

    K?t h?p vi?c bày trí h? th?ng dèn chi?u sáng v?i thi?t k? n?i th?t sao cho phù h?p, di?u này s? làm tôn lên v? d?p n?i th?t trong phòng khách nhà b?n hay phá h?ng m?i s? c? g?ng tìm m?t lo?i dèn d?p, ch?t lu?ng nhung l?i không dùng du?c.

Các tin khác