Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách tạo ánh sáng cho phòng khách đẹp

Cách tạo ánh sáng cho phòng khách thêm lộng lẫy

6/29/2023 2:53:29 AM
Phòng khách đẹp và lộng lẫy không phải chỉ có các đồ nội thất trong phòng tạo nên mà cái chính là do cách tạo ánh sáng trong phòng. Phú Mỹ An giới thiệu bạn cách tạo ánh sáng trong phòng khách sao cho thêm lỗng lẫy và sáng hơn.

Phòng khách là noi không ph?i ch? d? các thành viên trong gia dình quây qu?n v?i nhau mà còn là noi d? ch? nhà ti?p dãi khách quý. Ánh sáng trong  phòng khách ph?i luôn sáng và mang phong cách c?a ch? nhà. Sau dây Phú M? An xin g?i ý v?i bài trí ánh sáng cho phòng khách sao cho h?p lý.

 

dèn trang trí phòng khách, dèn bàn phong khách, dèn chùm phòng khách, dèn treo tu?ng phòng khách

Ðèn trang trí phòng khách Phú M? An

 

Ánh sáng trong phòng khách ph?i d? sáng, ph?i t?a d?u kh?p phòng, thoáng khí, và b? trí h?p lý, d?p m?t. Phòng ti?p khách mà ít m?t thoáng thì hãy t?n d?ng ánh sáng t? nhiên b?ng cách dùng kính, gi?ng tr?i d? thay cho nh?ng b?c tu?ng b?ng g?ch thông thuong.

Ði dôi v?i t?n d?ng ánh sáng t? nhiên thì nên dùng các lo?i dèn chi?u sáng. Hi?n nay trên th? tru?ng có r?t nhi?u các lo?i dèn trang trí n?i th?t r?t d?p v?i nhi?u ch?ng lo?i nhu dèn chùm g?, dèn h?t tu?ng, dèn cây, dèn th? g?… giúp cho ch? nhà t?o nên các di?m nh?n cho gian ti?p khách.

 

dèn trang trí phòng khách, dèn bàn phong khách, dèn chùm phòng khách, dèn treo tu?ng phòng khách

Ðèn trang trí phòng khách Phú M? An

 

Mu?n phòng khách mang ánh sáng t? nhiên thì nên dùng  dèn h?t âm tr?n, lo?i dèn này du?c g?n trong khoang tr?n,t?o s? ph?n x? ánh sáng lên tr?n nhà mang c?m giác chính tr?n nhà t?o ra ánh sáng chi?u trong phòng.

 

dèn th? g? cho phòng khách, dèn th? cho phòng khách

                                                                                                                                     Ðèn th? bàn an ki?u Ý

M?t phòng khách ch? nên d?t 2 d?n 3 lo?i dèn và cách b? trí h?p lý là dã t?o nên m?t phòng khách mang phong cách riêng c?a ch? nhà và d? ánh sáng, không nên d? nhi?u lo?i dèn s? làm cho can phòng b? r?i. Nên dùng ánh sáng dèn d? t?o ra di?m nh?n cho b?c tranh hay diêu kh?c c?a can phòng. Phòng khách có không gian nh? thì nên ch?n dèn treo d? có th? di?u ch?nh d? sáng tùy ý k?t h?p v?i ánh sáng c?a dèn ph? khác: dèn bàn g?, dèn tr?n h?t tr?n…

Phòng khách nhà b?n dã b? trí ánh sáng h?p lý chua? Hãy d? Phú M? An giúp b?n.

Các tin khác