Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách trang trí đèn cho phòng khách

Cách trang trí đèn cho phòng khách

11/30/2014 11:10:33 AM
Cách thiết kế đèn trang trí cho phòng khách chiếm tỉ lệ không nhỏ trong việc trang trí không gian sống. Tuy chúng không có nhiều chức năng chiếu sáng trong một không gian rộng như phòng khách hay tiền sảnh nhưng lại tô điểm thêm vẻ đẹp cho căn phòng rực rỡ hay ấm cúng tùy theo cách lựa chọn của bạn.
Cách thi?t k? dèn trang trí cho phòng khách chi?m t? l? không nh? trong vi?c trang trí không gian s?ng. Tuy chúng không có nhi?u ch?c nang chi?u sáng trong m?t không gian r?ng nhu phòng khách hay ti?n s?nh nhung l?i tô di?m thêm v? d?p cho can phòng r?c r? hay ?m cúng tùy theo cách l?a ch?n c?a b?n.
 
- Phân b? dèn trang trí phù h?p v?i tùng không gian ngôi nhà:
Ngoài ánh sáng chính c?a phòng khách thu?ng du?c s? d?ng t? nh?ng lo?i dèn mang d?n s? trang tr?ng nhu dèn chùm, dèn th?…d? treo tu?ng Ngoài ra, b?n.c?n b? trí thêm nh?ng cây dèn nh? chi?u sáng t?ng góc nhà t?o nên s? da chi?u, r?c r?.
 
Cách trang trí đèn cho phòng khách
Cách trang trí dèn cho phòng khách
 
Tuy nhiên, nh?ng cách s? d?ng dèn nhu trên ch? áp d?ng v?i nh?ng không gian phòng khách r?ng, d?i v?i phòng khách nh? thì nên s? d?ng dèn treo và s? lu?ng dèn trang trí không quá nhi?u tránh c?m giác r?i m?t. Ð?i v?i nhà r?ng, nhi?u di?m thêm nhi?u ánh sáng trang trí nh?m tang thêm v? h?p d?n, thì nhà nh? thu?ng ti?t ki?m không gian và t?o nh?ng di?m nh?n h?p lý v?i nh?ng lo?i dèn trang trí nh?.
 
- Màu s?c ánh sáng c?a dèn trang trí phòng khách:
Ð? t?o nên không gian ?m cúng v?i lu?ng ánh sáng d?u nh?, lan t?a c?n d?m b?o r?ng các lo?i dèn trang trí phòng khách có cu?ng d? ánh sáng không quá cao và chói m?t. Màu s?c c?a can phòng cung nên s? d?ng nh?ng tông màu ?m và tr?m, nhu v?y ánh sáng càng có t?o hi?u ?ng t?i da hon.
 
Ánh sáng trang trí chi?m t? l? không nh? trong vi?c trang trí không gian s?ng, d?c bi?t là phòng khách. Chúng không có nhi?u ch?c nang chi?u sáng thông d?ng mà ch? thêm vào nét ch?m phá cho vi?c tôn lên v? d?p cho can phòng r?c r? hay ?m cúng tùy theo cách s? d?ng c?a gia ch?.
 
- Các lo?i dèn, ki?u dáng dèn trang trí:
Ngoài vi?c l?a ch?n ánh sáng ch? d?o cho can phòng thì tu?ng nhà c?n l?a ch?n các lo?i dèn phù h?p v? ki?u dáng và màu s?c v?i tu?ng nhà, có m?t s? ki?u dáng nhu: hình tròn, b?u d?c, ch? nh?t, dèn chùm, hình hoa, qu? c?u….trông r?t d?p m?t. Ngoài ra, b?n c?n k?t h?p thêm nh?ng cây dèn nh? chi?u sáng t?ng góc nhà t?o thêm v? d?p h?p d?n cho can phòng khách c?a b?n.
 
Phòng khách trong gia dình c?a b?n không ch? là không gian sinh ho?t chung cho c? gia dình, mà còn là noi ti?p dãi nh?ng v? khách quý c?a b?n. Chính vì v?y mà b?n nên chú ý d? có cách trang trí phòng d?c bi?t và k?t h?p v?i dèn treo tu?ng sao cho d?p m?t, d? mang l?i cho b?n c?m giác ?m áp, thu gián khi b?n tr? v? nhà
 

Các tin khác