Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách trang trí đèn tường trong phòng ngủ

Cách trang trí đèn tường trong phòng ngủ

11/27/2014 11:24:48 PM
Phòng ng? là noi d? b?n có th? ngh? ngoi, thu giãn sau m?t ngày dài làm vi?c m?t nh?c, cang th?ng. Vì th? mà phòng ng? c?a b?n c?n ph?i du?c trang trí m?t cách phù h?p nh?t d? mang l?i c?m giác ?m áp, tho?i mái m?i khi bu?c vào phòng. Chính vì th?, vi?c trang trí ánh sáng dèn tu?ng phù h?p s? giúp cho b?n nhanh di vào gi?c ng? hon, ng? sâu hon và giúp b?n c?m th?y tho?i mái m?i khi th?c d?y. 
 
Cách trang trí dèn tu?ng trong phòng ng?
Cách trang trí dèn tu?ng trong phòng ng?
 
Sau dây, chúng tôi s? giúp b?n dua ra các cách bài trí dèn trang trí phòng ng? b?ng dèn tu?ng. Các b?n cùng mình tham kh?o nhé.
 
1. Ch?n màu s?c ánh sáng dèn phù h?p
Ch?n lo?i dèn tu?ng có ánh sáng d?u nhu màu xanh ho?c màu vàng ?m áp s? giúp b?n di vào gi?c ng? t?t hon.
Ngoài ra, nên chú ý màu son tu?ng, d? d?c trong phòng d? b? trí nh?ng lo?i dèn có màu s?c d?p và phù h?p nh?t.
 
2. Ch?n v? trí l?p d?t
B?i ánh sáng c?a dèn tu?ng r?t d?u nh? và an toàn b?n có th? b? trí dèn trên tu?ng, tr?n nhà ho?c b?t k? v? trí nào trong phòng mà không s? làm ?nh hu?ng t?i m?t.
 
3. Ch?n ki?u dáng dèn
Ph? thu?c vào cách bài trí trong phòng mà b?n l?a ch?n dèn sao cho phù h?p. Nh?ng lo?i dèn tu?ng có l?p bao ph? bên ngoài là thích h?p nh?t cho phòng ng?.
V?i nh?ng hu?ng d?n cách trang dèn chi ti?t nhu v?y ch?c ch?n b?n s? nhanh chóng có du?c cho mình m?t phòng ng? tho?i mái nh?t. Chúc b?n luôn h?nh phúc trong mái ?m xinh x?n c?a mình.
 
Trong phòng ng?, nên trang trí b?ng các lo?i dèn tu?ng nhu dèn ?p tu?ng, dèn treo tu?ng hay phù h?p nh?t có th? nh?c d?n dèn h?t tu?ng, ngoài ra các b?n có th? luu ý d?n các lo?i dèn bàn phòng ng?, các lo?i dèn bàn này du?c dùng r?t nhi?u trong các phòng ng? c?a các h? gia dình hay trong Khách S?n..
 
Chúc các b?n có 1 can phòng ng? ?m cúng.!

Các tin khác