Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách trang trí phòng với đèn tường

Cách trang trí phòng với đèn tường

4/8/2014 8:23:48 AM

Ðèn tu?ng là v?t ph?m trang trí r?t có giá tr? th?m mi cho ngôi nhà c?a b?n, nhung không ph?i ai cung bi?t cách l?p d?t dèn tu?ng trang trí sao cho h?p lý nh?t

Ðèn tu?ng du?c s? d?ng thích h?p v?i nhi?u không gian n?i th?t trong gia dình nhu phòng khách, phòng ng?, nhà an, phòng làm vi?c, hay c? ? nh?ng phòng làm vi?c riêng trong co quan ngu?i ta cung dùng nhi?u d?n dèn tu?ng.

Ðèn tu?ng trong phòng khách

V?i m?t phòng r?ng, tr?n cao nhu phòng khách hay ti?n s?nh, dèn tu?ng thu?ng du?c d?t ? v? trí phía trên vai – ngang d?u c?a ngu?i cao nh?t.

                                                      dèn tu?ng phòng khách

Ðèn tu?ng trong phòng ng?

Trong phòng ng? dèn treo tu?ng thu?ng du?c l?p d?t g?n ngay d?u giu?ng d? d?c sách tru?c khi di ng?, nó cung là v?t trang trí h?u hi?u giúp cho can phòng b?t don di?u hon.

                                                      dèn tu?ng phòng ng?

Ðèn tu?ng phòng an

Trong phòng an ngoài dèn chùm, dèn th? ngu?i ta cung hay l?p d?t dèn tu?ng, v?i nh?ng can phòng r?ng vì ánh sáng ch? c?n t?p trung ? m?t s? khu v?c nh?t d?nh, hay nh?ng can phòng tr?n th?p khó l?p d?t dèn chùm thì dèn tu?ng cung là v?t thay th? h?u hi?u.

Trong phòng t?m

Ðèn tu?ng thu?ng du?c l?p d?t ? bên c?nh guong soi cung c?p ánh sáng d?y d? và c?n thi?t cho nh?ng vi?c trang di?m và làm d?p.

                                                     dèn tu?ng phòng t?m

   Trên dây là m?t s? cách l?p d?t dèn tu?ng trang trí mà chúng tôi suu t?m du?c mong r?ng s? giúp du?c các b?n d?nh hình t?t hon khi chu?n b? dèn trang trí trong gia dình giúp mang v? d?p d?n can nhà c?a b?n.

 

Các tin khác