Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách Treo Đèn Chùm Làm Tăng Sự Sang Trọng Cho Ngôi Nhà

Cách Treo Đèn Chùm Làm Tăng Sự Sang Trọng Cho Ngôi Nhà

5/20/2022 10:08:49 PM
Đèn chùm là một loại đèn trang trí có kiểu dáng toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp, nhưng bạn đã biết cách treo đèn chùm cho ngôi nhà thêm sang trong chưa? Phú Mỹ An cùng bạn đi tìm hiểu cách treo đèn chùm cho ngôi nhà thêm sang trọng


Ðèn chùm là m?t lo?i dèn có kích thu?c to, có th? có lo?i m?t t?ng hay hai t?ng. Ð? treo du?c dèn chùm quý khách ph?i du? vào r?t nhi?u y?u t? nhu ki?u dáng, màu s?c, ki?n trúc c?a ngôi nhà, thi?t k?t n?i th?t trong nhà.
 

dèn chùm,dèn chùm g?,dèn chùm sang tr?ng

Ðèn chùm g? Phú M? An

 

1, Ð?nh v? ch? treo dèn chùm

 

Ðèn chùm trang trí thu?ng du?c treo trong nh?ng không gian phòng l?n, m?t thoáng r?ng và có tính sang tr?ng nhu phòng h?i h?p, phòng khách, s?nh…các phòng mang tính riêng tu nhu phòng ng? thì nên h?n ch? dùng dèn chùm.

Khi mu?n treo dèn chùm thì nên chú ý d?n tr?n nhà và n?n nhà, ph?i quan tâm t? khâu thi?t k? d?n màu s?c c?a n?n d? treo dèn t?o s? an toàn và hòa h?p trong thi?t k?.
Treo dèn chùm thu?ng treo vào v? trí ? gi?a, không treo vào nh?ng khu v?c ch? ngu?i ng?i d? b?o d?m an toàn n?u dèn roi, nhu phòng khách thì thu?ng treo ? gi?a bàn u?ng nu?c, phòng an nên treo gi?a bàn an…


2, Xác d?nh kích thu?c, ch?t li?u dèn chùm

 

Trong trang trí n?i th?t v?n d? kích thu?c luôn d?t lên hàng d?u và dèn  chùm cung v?y. M?t chi?c dèn chùm d?p d?n dâu nhung l?i du?c treo trong m?t ngôi nhà th?p và nh? thì l?i vô cùng không h?p lý và k?ch c?m. Do v?y khi ph?i d?a vào không gian, màu s?c và các d? n?i th?t trong phòng d? ch?n và treo dèn chùm phù h?p. Ch?n dèn chùm nên d?a vào ch?t li?u d? dua vào ngôi nhà cho phù h?p.

Ví d?:  Phòng khách du?c thi?t k? theo ki?u phong cách truy?n th?ng, d? dùng trong nhà thu?ng toàn b?ng g? thì quý khách nên chon lo?i dèn chùm g? không nên ch?n lo?i dèn chùm pha lê..

 

3, Ch?t lu?ng  dèn chùm

 

Khi ch?n dèn chùm thì y?u t? ch?t lu?ng vô cùng quan tr?ng, b?i nó quy?t d?nh d? b?n cho chi?c dèn. Ch?t lu?ng dèn chùm nên quan tâm các di?m sau:


-    Khung dèn: khu làm nên dèn ph?i ch?c ch?n, các m?i n?i gi?a các nhánh ph?i kín, không r?n n?t.

-    Dây và dui dèn: trong m?t dèn chùm thu?ng có nhi?u dây, nên quý khách ph?i ki?m tra dây và dui dèn tru?c khi mua tránh mua v? th?p lên mà m?t s? bóng không sáng vì cháy dui hay d?t dây do l?i trong quá trình s?n xu?t.

-    Ph? ki?n: ph? ki?n nhu pha lê, th?y tinh không du?c r?n n?t, l?i l?m, không l?n t?p ch?t.

Trên dây Phú M? An dua ra cho quý khách m?t s? di?m c?n quan tâm khi treo và l?a ch?n dèn chùm.

Các tin khác