Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách treo đèn chùm trong khách sạn

Cách treo đèn chùm trong khách sạn

12/11/2014 3:10:31 AM
Đèn chùm là 1 loại đèn trang trí được ứng dụng làm vật trang trí cũng như để chiếu sáng rất hữu ích không chỉ trong phạm vi gia đình mà nó còn mang lại vẻ đẹp cuốn hút cho những không gian rộng lớn như khách sạn

Hi?n nay, dèn chùm là 1 lo?i  dèn trang trí du?c ?ng d?ng làm v?t trang trí cung nhu d? chi?u sáng r?t h?u ích không ch? trong ph?m vi gia dình mà nó còn mang l?i v? d?p cu?n hút cho nh?ng không gian r?ng l?n nhu khách s?n.. Chính vì v?y mà c?n n?m du?c phân lo?i dèn chùm, hi?u rõ ch?c nang, d? có th? có du?c các treo dèn chùm d?t k?t qu? t?t cho m?i không gian ki?n trúc trong khách s?n.

Ch?t lu?ng dèn chùm:

+ K?t c?u dèn: Khung dèn chùm ph?i làm b?ng v?t li?u ch?c ch?n, kho?, các m?i n?i liên k?t t? khung chính t?i các nhánh, ch?p dèn ph?i kín, không r?n v?.

+ Ph? ki?n: Các ph? ki?n nhu b?ng pha lê, thu? tinh ph?i dày, không có l?i, t?p ch?t, không b? xu?c, không b? m?t mát, xô l?ch, v?o. Các b? ph?n liên k?t ph? ki?n ph?i d?m b?o ch?u l?c t?t.

Cách treo dèn chùm trong Khách S?n

Cách treo dèn chùm trong khách s?n

Cách treo dèn chùm:

- Noi treo dèn: Ðèn chùm thu?ng du?c treo ? nh?ng không gian l?n, nh?ng không gian có tính sang tr?ng  nhu ti?n s?nh noi dón khách, phòng t? ch?c h?i ngh? s? ki?n, phòng an, phòng ti?p khách…

- Ð?nh v? chùm dèn: hay là quan h? v? trí dèn v?i các b? m?t tuong ?ng trong không gian – d?c bi?t là tr?n và sàn. B?n nên quan tâm t?i tr?n t? khâu thi?t k?, xác d?nh các v? trí treo dèn d? thi?t k? tr?n phù h?p và thi?t k? sàn tuong ?ng v?i n?i th?t trên b? m?t sàn. T?t c? nh?ng y?u t? này d?u có quan h? ch?t ch?, m?t thi?t v?i nhau.

- V? trí l?p d?t: C?n tránh v? trí chùm dèn “roi” trên các v? trí d?ng, ng?i c?a m?i ngu?i, v? trí mà có nhi?u ngu?i thu?ng di l?i. V? trí dèn chùm nên th?ng v?i v? trí bàn h?p ? phòng h?p, bàn an ? phòng an, bàn nu?c ? phòng ti?p khách ho?c nh?ng v? trí không có d? v?t, v? trí mà ngu?i s? d?ng không d?ng hay ng?i lâu.

- Ki?u dáng và m?u mã dèn: ki?u dáng và ch?t li?u, màu s?c dèn chùm c?n phù h?p v?i phong cách thi?t k? trong khách s?n và v?t d?ng có liên quan trong không gian dó. N?u không gian khách s?n c? di?n s? c?n dèn chùm c? di?n, m?t không gian hi?n d?i ph?i dùng dèn chùm hi?n d?i.

Các tin khác