Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Cách xử lý phòng ngủ quá sáng

Cách xử lý phòng ngủ quá sáng.

11/27/2014 12:37:22 AM

Trong m?t bài vi?t tru?c chúng tôi dã d? c?p d?n vi?c x? lý v?n d? can phòng ng? thi?u ánh sáng, v?y còn nh?ngphòng ng? quá sáng thì chúng ta nên x? lý gi?i quy?t th? nào?

Ánh sáng hoàn h?o cho m?t ngôi nhà là không qúa t?i tam u ám và cung không quá th?a thãi, chói m?t. Thông thu?ng, khi thi?t k? xây d?ng nhà ? các gia ch? r?t quan tâm d?n vi?c chi?u sáng cho ngôi nhà, nhung da s? ch? chú ý d?n v?n d? thi?u ánh sáng c?a nh?ng can phòng t?i, h?p mà không chú tâm d?n nh?ng không gian h?ng quá nhi?u ánh sáng.

 

                                         phòng ng? quá sáng

                                                                                  Phòng ng? quá sáng

Phòng ng? là không gian riêng c?a thành viên trong gia dình. Phòng ng? thu?ng du?c k?t h?p dùng d? ngh? ngoi hay h?c t?p, làm vi?c c?a riêng cá nhân vì th? th?i gian m?i ngu?i s? d?ng phòng ng? là chi?m da s? khi ? nhà. Chính vì v?y yêu c?u v? ánh sáng d?i v?i phòng ng? là r?t quan tr?ng, c?n ph?i b? trí sao cho có v?a d? ánh sáng hay là ch?n dèn trang trí phòng ng? cho h?p lý. Ngoài ra, ánh sáng có tác d?ng giúp không gian thoáng dãng, không khí trong nhà trong lành và s?ch s?, d?m b?o môi tru?ng v? sinh t?t nh?t.

V?i nh?ng can phòng quá nhi?u ánh sáng s? gây chói m?t, khó ng? nên dây cung là m?t v?n d? c?n cân d?i l?i. Vi?c di?u ch?nh ánh sáng cho không gian này có v? nhu d? dàng hon nh?ng can phòng thi?u ánh sáng b?i không ph?i c?i t?o l?i và ch? c?n có m?t s? bi?n pháp nh? sau dây:

Th? nh?t, b?n có th? dùng rèm che b?t nh?ng vách kính, c?a s? là noi ch? y?u dón ánh sáng vào can phòng, lo?i rèm có d? dày cao và gam màu tr?m, nhã nh?n s? giúp b?n có m?t can phòng ?m áp, phù h?p cho nh?ng gi?c ng? ban ngày.

Th? hai, màu s?c trong phòng b?n cung không nên s? d?ng duy nh?t tông màu tr?ng b?i chúng s? t?o c?m giác l?nh l?o và tr?ng tr?i, nh?ng màu ?m áp nhu vàng rom, nâu socola ho?c tuoi m?i nhu vàng chanh, xanh bi?n, xanh lam k?t h?p v?i m?t vài di?m nh?n nh? b?ng ga giu?ng, th?m tr?i sàn…s? khi?n can phòng lãng m?n, nh? nhàng hon.

 

                                        dùng rèm che b?t ánh sáng

                                                     Dùng rèm và màu s?c trong phòng ng? quá sáng
 

Bên c?nh dó, thi?t b? chi?u sáng nhân t?o là dèn cho phòng ng? cung c?n du?c chú ý, không nên s? d?ng quá nhi?u bóng dèn không c?n thi?t và ánh sáng quá m?nh. B?n nên s? d?ng dèn có d? sáng v?a ph?i, t?i d?u giu?ng b?n có th? s? d?ng dèn bàn d? d?c du?c sách nhung vùng sáng không quá r?ng tránh làm ?nh hu?ng t?i ngu?i khác. T?i các khu v?c khác nhau b?n cung nên có dèn chi?u sáng riêng cho v? trí ?y nhu bàn làm vi?c, bàn trang di?m….. khi c?n s? d?ng khu v?c nào thì b?n b?t dèn t?i v? trí ?y.


Hon n?a, ánh sáng t? nhiên bao gi? cung có d? nóng và b?c x?, d?c bi?t là vào mùa hè nên d? x? lý nh?ng h?n ch? này b?n c?n có s? ph?i h?p gi?a y?u t? ki?n trúc, kích thu?c c?a s?, và ch?t li?u s? d?ng. M?t trong nh?ng nguyên nhân khi?n phòng ng? quá sáng là do chúng ta thi?t k? quá nhi?u ch?t li?u kính trong khi phòng n?m ? hu?ng Tây dón nhi?u ánh n?ng m?t tr?i. Chính vì v?y, b?n c?n cân nh?c s? d?ng các lo?i ch?t li?u và thi?t k? v? trí phòng ng? sao cho phù h?p nh?t.

Chúc b?n và gia dình luôn kho? và vi?c s? d?ng luôn tho?i mái nh?t trong can nhà c?a mình!

 Xem thêm: M?o cho phòng ng? thi?u ánh sáng

 

Các tin khác