Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn trang trí cầu thang Phú Mỹ An

Cầu thang đẹp lung linh với đèn trang trí

3/31/2016 2:11:09 PM
Cầu thang là một bộ phận nhỏ trong ngôi nhà nhưng lại được chủ nhà thiết kế rất tỉ mỷ và xem như một vật trang trí để cho ngôi nhà thêm đẹp hơn. Ánh sáng là linh hồn của cầu thang, nhưng cách bố trí sao cho vừa thắp sáng lại vừa tạo cho cầu thang có sức sống là điều bài viết này muốn nói cập đến.
C?u thang là m?t b? ph?n nh? trong ngôi nhà nhung l?i du?c ch? nhà thi?t k? r?t t? m? và xem nhu m?t v?t tráng trí cho ngôi nhà thêm d?p hon. C?u thang là noi c?n du?c chi?u sáng d?u d? và ánh sáng cung chính là linh h?n c?a c?u thang, nhung b? trí sao cho v?a th?p sáng v?a t?o tính th?m m?, có s?c s?ng thì t?t nhât nên dùng dèn vách n?u c?u thang nhà b?n có d? u?n, dèn tr?n n?u c?u thang th?ng.
dèn trang trí c?u thang, dèn chùm c?u thang
 
Ðèn chùm c?u thang Phú M? An
 

V?i các thi?t k? hi?n d?i c?u thang du?c ví nhu là xuong s?ng, là di?m nh?n c?a ngôi nhà nên du?c gia ch? cham chút r?t c?n th?n. M?t c?u thang d?p là ph?i tuân th? dúng kích thu?c chu?n m?c trong thi?t k? ki?n trúc và cách b? trí dèn chi?u sáng h?p lý làm n?i b?t nên ki?u dáng tinh t? c?a nó. Phú M? An giúp b?n cách b? trí dèn trang  trí cho c?u thang c?a nhà nhà b?n thêm d?p và quy?n ru hon.

 

dèn trang trí c?u thang, dèn chùm c?u thang
 
Ðèn trang trí c?u thang Phú M? An
 

Trong th?i d?i hi?n nay c?u thang du?c thi?t k? r?t nhi?u ki?u dáng, m?i ki?u dáng có cách b? trí dèn trang trí khác nhau.

Ki?u c?u thang hình xoáy, bám theo tu?ng nhà, không gian nhà không r?ng thì nên b? trí dèn ?p tu?ng ho?c dèn treo tu?ng theo tu?ng nhà mà c?u thang u?n theo v?i m?t t?ng m?t bóng, k?t h?p v?i các b?c tranh tô di?m thêm cho c?u thang thêm sinh d?ng và lung linh trong ánh dèn.

Ki?u c?u thang xo?n ?c và có chi?u r?ng c?u thang thoáng thì nên trang trí cho nó m?t chi?c dèn chùm pha lê v?i ánh sáng tr?ng, lúc này ánh sáng c?a dèn chùm s? lan t?a r?ng toàn không gian c?a c?u thang làm cho c?u thang thêm r?c r? hon. Bên c?nh dó b?n cung nên dùng lan can c?u thang b?ng kính, n?n c?u thang làm b?ng dá c?m th?ch màu sáng khi dó s? làm cho không gia s? b?ng sáng lên.

Cầu thang đẹp lung linh với đèn trang trí

 

Nh?ng m?u c?u thang k?t h?p v?a hi?n d?i v?a c? di?n, b?c thang du?c treo g?n c? d?nh v?i tu?ng thì m?u dèn chi?u sáng m?t sau ? gi?a m?i b?c thang t?o thành d?i sáng thep nh?p b?c s? tr? thành chi ti?t ch? d?o làm tang tính th?m m?. Vi?c l?a ch?n v?t li?u cho ki?u c?u thang này khá c?u k? k?t h?p gi?a dá c?m th?ch và kim lo?i.

 

Cầu thang đẹp lung linh với đèn trang trí

 

Ch?c h?n b?n cung s? th?y thích thú v?i m?t d?i ánh sáng m?ng manh ph?n chi?u trên tu?ng hai bên c?u thang, t?o c?m giác lãng m?n phá v? s? c?ng nh?c c?a nh?ng b?c t?ng g?ch v?ng ch?c thi?u t? nhiên hay m?t d?i sáng tr?i dài theo vòng xo?n ?c hai bên nh?n m?nh s? don gi?n, thanh l?ch.

Trên dây là hai cách b? trí dèn tuong duong v?i hai ki?u c?u thang Phú M? An gi?i thi?u d?n b?n d?c

 

Các tin khác