Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Chọn đèn trang trí như thế nào

Chọn đèn trang trí như thế nào

11/27/2014 1:02:00 AM
Những chiếc đèn trang trí, đèn bàn, đèn trường... đều mang lại sự khác biệt cho không gian của bạn . Hãy để chúng tôi đưa ra những sản phẩm đèn đẹp cùng tư vấn hữu ích cho bạn.

 

Trong cu?c s?ng hi?n d?i, ngu?i ta s? d?ng ánh sáng không ch? còn là chi?u sáng n?a mà còn dùng d? trang trí làm tang v? d?p không gian noi dó .

Có r?t nhi?u lo?i dèn trang trí mang phong cách dáng d?p khác nhau nhu c? di?n , hi?n d?i, ngh? thu?t, dân gian d?ng quê ....và chúng du?c chia ra nhi?u lo?i khác nhau dùng cho m?c dích và nh?ng v? trí khác nhau.

 

Nhà ? chúng ta thu?ng dùng nh?ng lo?i dèn thông d?ng nhu dèn chùm, dèn tu?ng , dèn th?, dèn ?p tr?n , dèn wc ...m?i lo?i dèn d?u mang dáng v? và t?o ra ánh sáng riêng c?a nó . Ánh sáng ?nh hu?ng d?n tâm tr?ng c?a chính chúng ta. Nó có th? t?o ra s? t?nh táo, s?ng d?ng, và nang lu?ng cho chính ngu?i ch? c?a can phòng dó.

 

Ánh sáng m? d?u và thu giãn tâm trí, th?m chí t?o ra m?t b?u không khí lãng m?n, ?m áp...nó tùy thu?c vào cách ch?n dèn phù h?p cho t?ng phòng riêng trong can nhà. N?u nhu không du?c tu v?n v? thi?t k?, b? trí dèn di?n thích h?p thì không gian c?a b?n s? chính là noi t?o cho b?n nh?ng áp l?c. Và  khi s? d?ng dèn trang trí có nghia là d? tang cu?ng s? ti?p nh?n c?a các giác quan, t?o c?m giác thu thái, vui v? cho gia ch?.

 

Làm th? nào d? Ch?n dèn trang trí phù h?p

 

Ð? th?c hi?n b? trí h? th?ng dèn trang trí cho can nhà c?a b?n không gi?i h?n ánh sáng, t?c là d?t các lo?i dèn khác nhau và t?t nhiên là ph?i phù h?p d? phòng c?a b?n du?c chi?u sáng theo ý b?n. Ði?u quan tr?ng là ngu?n ánh sáng t? nhiên cung du?c dua vào không gian d? tránh l?m d?ng ánh sáng c?a dèn t?o ra m?t s?

 

 

den ban

 

 

                                                    Ánh sáng phòng khách

 

 

Ánh sáng dùng nhi?u m?c dích khác nhau nhu d?c sách, nghiên c?u, h?c t?p,an u?ng , thu giãn.... Ánh sáng t?i noi phòng khách c?n chan hòa ?m áp t?o c?m giác thân thi?n hòa d?ng cho khách , có r?t nhi?u cách l?p d?t dèn cho noi này có th? dùng dèn chùm, dèn tu?ng, dèn cây , dèn bàn... tùy thu?c vào không gian và cách bài trí d? n?i th?t c?a phòng này . Ánh sáng t?i noi phòng an nên t?p trung t?i bàn an m?c dích chi?u sáng soi r?i vào các món d? an làm tang c?m giác ngon hon. Thu?ng ta dùng dèn th? cho bàn an có th? 1 bóng hay nhi?u bóng còn tùy thu?c vào kích thu?c bàn an, cung có th? dùng dèn chùm lo?i 1 t?ng treo th?p hon dèn chùm noi phòng khách

 

 

        dèn trang trí

 

                                                               Ánh sáng phòng an

 

 

Ánh sáng t?i noi phòng ng? l?i ?m áp lãng m?n, phòng ng? là noi quan tr?ng nh?t dó là noi ngh? ngoi thu giãn sau c? ngày làm vi?c, thông thu?ng nên dùng dèn bàn có th? di?u ch?nh d? sáng d?t trên k? kê 2 bên d?u giu?ng (tapdluy) k?t h?p v?i ngu?n sáng khác tùy vào di?n tích c?a can phòng có th? là dèn tu?ng , dèn cây hay dèn chùm , tuy nhiên l?p d?t dèn chùm noi này có th? ch? làm d?p can phòng ch? không mang giá tr? thi?t th?c v? ánh sáng . M?t di?u dáng chú ý là không nên dùng bóng di?n có ánh sáng tr?ng ho?c dèn neon vì chúng s? t?o m?t không gian l?nh l?o và t?o cho th?n kinh c?a chúng ta ti?nh táo hon , ánh sáng lo?i này ch? phù h?p v?i nh?ng noi làm vi?c công s? , nhà máy...

 

 

        dèn trang trí

                                             

                                                           Ánh sáng phòng ng?

 

Ðèn trang trí n?i th?t có giá tr? kép nó là v?t trang trí tô di?m cho can nhà c?a b?n d?p hon và cung mang l?i ánh sáng chan hòa, lung linh huy?n ?o, d?u êm ?m áp là tùy thu?c vào cá tính , phong cách c?a gia ch? . B?n nên ch?n nh?ng dèn trang trí phù h?p v?i l?i ki?n trúc c?a ngôi nhà , chú ý d?n d? chi?u sáng tránh du th?a ánh sáng gây khó ch?u d?ng th?i cung lãng phí di?n.

Hãy lên h? v?i chúng tôi nh?ng chuyên gia hàng d?u v? thi?t k? , s?n xu?t dèn trang trí và d? trang trí n?i th?t s? "mang v? d?p d?n cho ngôi nhà c?a b?n"

 

Xem Thêm : Ðèn trang trí n?i th?t d?c dáo

 

Các tin khác