Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

cách chọn đèn trang trí nội thất cho căn nhà bạn

Đèn trang trí nội thất độc đáo

11/27/2014 12:40:03 AM
Đèn trang trí nội thất ngày nay khá phổ biến không những thế mà nó còn không thể thiếu trong các căn nhà của mỗi gia đình. Chính vì thế mà chúng ta nên chọn cho mình những chiếc đèn phù hợp và ưng ý nhất.

Ch?n dèn trang trí n?i th?t phù h?p cho can nhà b?n

Ðèn trang trí n?i th?t ph?i can c? vào di?n tích can phòng, màu s?c rèm c?a, b? salon, cung nhu d? v?t trong phòng mà ch?n lo?i thích h?p. Ðèn trang trí n?i th?t nhu dèn chùm ch? phù h?p cho m?t can phòng r?ng, sang tr?ng, n?u phòng quá nh? không nên l?p dèn chùm. Gian nhà dùng d? buôn bán l?p dèn chùm cung không phù h?p. Ðèn nhi?u t?ng, nhi?u bóng, chùm dài thích h?p cho nhà có tr?n cao, phòng r?ng (s?nh).

 
Tr?n nhà th?p nên s? d?ng dèn chùm ng?n. Không nên s? d?ng dèn quá nhi?u màu s?c, v?a t?o c?m giác r?i m?t, v?a không phù h?p. M?t di?u chú ý n?a là dèn chùm c?n phù h?p v?i du?ng tô ch? c?a tr?n. Không nên t?o m?t không gian r?i m?t b?ng nh?ng hoa van tô ch? ru?m rà và l?p thêm b? dèn chùm nhi?u màu s?c, nhi?u bóng, nhi?u t?ng.
 
Ðèn có ki?u dáng don gi?n nhu nh?ng m?u dèn c?a Ðèn & g? s? làm cho can phòng thoáng hon so v?i các ki?u dèn ru?m rà, diêm dúa. Ð?i v?i dèn tu?ng t?i da ch? nên dùng hai b? cho m?t phòng có di?n tích l?n, phòng có di?n tích nh? ch? nên l?p m?t b?.
 
Ði?u c?n luu ý là dèn trang trí n?i th?t r?t d? là noi r?t d? bám b?i.V?y nên th?nh tho?ng tháo g? nh? nhàng dèn trang trí r?a s?ch b?i b?m, d?i v?i bóng dèn nên dùng gi? lau s?ch. Có r?t nhi?u ki?u dáng lo?i dèn khác nhau : dèn chùm,dèn tu?ng, dèn cây, dèn th?..... V?i m?c dích chính là trang trí, nên khi mua dèn c?n ph?i cân nh?c ch?n l?a k? càng.
 
den-cay
 
Ðèn trang trí n?i th?t cung gi?ng nhu m?t b?c tranh th? hi?n khi?u th?m m? và phong thái c?a ch? nhân, nên ch?n nh?ng dèn trang trí n?i th?t có giá phù h?p, có s?n chao dèn d? thay th? và d? thay d?i màu s?c sau 1 th?i gian s? d?ng d? t?o nên nét m?i cho ngôi nhà c?a b?n, qua dó th? hi?n nh?ng s? thay d?i trong suy nghi c?a b?n trong t?ng giai do?n c?a cu?c d?i.
 
C? th?, ch?n dèn phòng an ph?i có ánh sáng to? d?u trên bàn an , ch? không c?n r?i dèn vào ngu?i an. Còn dèn trên guong soi phòng t?m, dèn tru?c bàn trang di?m thì ph?i sáng rõ m?t . Phòng ng? luôn c?n ánh sáng d?u và gián ti?p d? tang tính lãng m?n, d? yên gi?c n?ng, trong khi yêu c?u ánh sáng cho phòng làm vi?c ph?i v?a chan hoà d?u trong phòng v?a có di?m t?p trung noi d?c sách, vi?t lách. Ngôi nhà d? ? khác v?i quán càphê, spa hay khách s?n là ? cách th?c chi?u sáng không ch? dem l?i ?n tu?ng, cá tính hay c?m giác gì d?c bi?t, mà còn ph?i d?t v?n d? sáng rõ cho các sinh ho?t co b?n lên hàng d?u.
 
M?t khác, c?n chú ý hình th?c bên ngoài c?a dèn trang trí n?i th?t c? lúc s? d?ng l?n không s? d?ng. Ví d? nhu m?t m?ng tranh trên tu?ng nên tính toán chi?u sáng ph?i quan tâm d?n d? ph? c?a vùng sáng trên tranh không b? chói và không b? l?ch, dèn không nóng và không có các tia sáng m?nh làm hu h?i tranh ?nh, nh?ng di?u này quan tr?ng hon là cái v? b?c dèn ?y có hình thù gì. Nhung khi xét d?n b? dèn cho phòng khách thì ngoài y?u t? ánh sáng c?n quan tâm khi không b?t dèn l?n khi lên dèn r?c r? thì b? dèn ?y ph?i có du?ng nét, chi ti?t nhu m?t v?t trang trí d?p m?t. Thêm n?a, v?i nh?ng nhà g?n du?ng l?n b?i b?m thì dèn chùm có nhi?u chi ti?t nh? luôn b? chê là bám b?i khó lau chùi, gia ch? hay uu tiên mua nh?ng lo?i dèn cây, dèn th?,dèn bàn ki?u dáng don gi?n hon.
 
den-tuong
 
Cung c?n luu ý v? s? khác bi?t gi?a ngu?n sáng ban ngày và chi?u sáng ban dêm. N?u nhu ban ngày ánh sáng di vào nhà qua gi?ng tr?i hay h? th?ng c?a m? ra bên ngoài, thì ban dêm l?i nh? h? th?ng dèn. Do dó b? trí dèn trang trí n?i th?t ph?i tính v? trí, góc chi?u sáng sao cho gi? du?c tính ?n d?nh, không t?o chênh l?ch quá khác bi?t v? d? ti?n nghi gi?a ngày và dêm, gi?a khi b?t dèn và không b?t dèn. 
 
Tóm l?i, mua dèn trang trí n?i th?t là ph?n vi?c hoàn thi?n cho m?t ngôi nhà, nhung không don thu?n d? ng?m nhìn ki?u dáng dèn hay t?o ?n tu?ng l? m?t, mà ph?i can c? theo th?c t? và nhu c?u s? d?ng. Ða s? gia ch? ch? hình dung h?t không gian phòng ?c nhà mình khi nhà dã... làm xong, lúc dó tính toán dèn d? có ánh sáng d?p, phù h?p mà không lãng phí tr? nên khó khan hon, dòi h?i các bên liên quan (gia ch?, thi?t k?, thi công, nhà cung c?p dèn…) ph?i ch? d?ng và ph?i h?p t?t v?i nhau ngay t? d?u.
 
Hãy d?n Phú M? An d? du?c tu v?n và có lo?i dèn trang trí n?i th?t phù h?p v?i b?n!

Các tin khác