Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn trang trí phòng khách Phú Mỹ An

Chọn đèn trang trí phòng khách

4/11/2016 1:57:44 PM

Ánh sáng trang trí chi?m t? l? không nh? vi?c trang trí không gian s?ng d?c bi?t là phòng khách. Không ch? có ch?c nang chi?u sáng mà thêm vào dó là tôn lên v? d?p, sang tr?ng, b?t m?t hay ?m cúng cho can phòng tùy theo phong cách c?a gia ch?.

 

Chọn đèn trang trí phòng khách

 

Ánh sáng phòng khách thu?ng du?c s? d?ng t? nh?ng lo?i dèn mang d?n s? sang tr?ng, l?ng l?y nhu dèn chùm, dèn th?… ? chính gi?a can phòng, tu?ng nhà thì các lo?i dèn nhu: dèn h?t tu?ng, dèn soi tranh, dèn  h?t tu?ng. Chi?u sáng cho c?u thang lên xu?ng có th? dùng dèn ?p tu?ng, dèn treo tu?ng c?n b? trí thêm nh?ng cây dèn nh? chi?u sáng cho t?ng góc nhà nhu dèn cây t?o nên s? da chi?u, r?c r?.

Cách s? d?ng dèn trang trí trên du?c dùng nh?ng phòng khách có không gian r?ng. Ð?i v?i nh?ng phòng khách nh? b?n nên s? d?ng dèn treo, dèn th? tuy nhiên s? lu?ng dèn không nên quá nhi?u tránh r?i m?t, t?o nh?ng di?m nh?n h?p lý.

 

Chọn đèn trang trí phòng khách

 

Ð? t?o nên m?t không gian ?m cúng, sang tr?ng nh?ng lu?ng sáng nh? nhàng  lan t?a kh?p can phòng , c?n d?m b?o r?ng cu?ng d? ánh sáng không quá cao gây chói m?t. Ánh dèn vàng s? dem l?i c?m giác ?m cúng, lãng m?n cho can phòng. Ánh sáng tr?ng t?o can phòng sang tr?ng, l?ng l?y hon. Bên c?nh dó vi?c k?t h?p màu s?c  n?i th?t v?i h? th?ng dèn chi?u sáng phù h?p, nhu v?y ánh sáng t?o hi?u ?ng t?t hon.

 

Chọn đèn trang trí phòng khách

 

Nhi?u ngu?i thu?ng l?a ch?n dèn trang trí d?a vào s? thích, phong cách riêng, nhung có ngu?i thì d?a vào yêu t? phong th?y có phù h?p v?i gia ch? hay không. M?i phong cách bài trí n?i th?t c?a gia dình mà b?n có s? l?a ch?n ki?u dèn sao cho phù h?p. Phú M? An d?a ch? l?a ch?n dèn trang trí phòng khách d?p cho can nhà b?n. T?i dât b?n s? du?c tu v?n nh?ng m?u dèn d?p nh?t, ch?t lu?ng và luôn dem d?n s? hài lòng cho m?i khách hàng.

Các tin khác