Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Chọn đèn trang trí theo phong thủy

Chọn đèn trang trí theo phong thủy

2/9/2015 5:25:32 PM
Chọn đèn trang trí ngoài yếu tố cần chú ý là đẹp thì nhiều người cũng quan tâm đến vấn đề theo phong thuỷ

 

ÐÈN TRANG TRÍ PHONG TH?Y MAY M?N


  Trong phòng ng? nên s? d?ng lo?i dèn có ch?c nang di?u ch?nh ánh sáng và l?p máy di?u ti?t ánh sáng, nhu v?y s? giúp tình c?m v? ch?ng thêm m?n n?ng. S? lu?ng dèn trong phòng ng? thu?ng là 1 và 6 s? mang l?i may m?n cho gia dình.

 Ð?i v?i phòng ng? c?a ngu?i chua l?p gia dình, có th? dùng ánh sáng màu tím nh?t và l?p s? lu?ng dèn là 9 cái s? tang cu?ng v?n dào hoa.

  Luu ý: Khi l?p dèn không nên treo dèn ? phía trên c?a d?u giu?ng s? khi?n gi?c ng? c?a b?n ch?p ch?n, gây c?m giác lo l?ng và m?t m?i. M?t khác, không nên s? d?ng lo?i dèn có ki?u dáng hình con v?t. B?i theo quan ni?m c?a phong th?y, sát khí c?a con v?t s? m?nh hon ngu?i gây nên khí tru?ng trong phòng không cân b?ng, khi?n m?i ngu?i có c?m giác b?t an, n?ng n?.

Phòng d?c sách

  Phòng d?c sách là noi c?n s? t?p trung suy nghi và nghiên c?u, nên s? d?ng ánh sáng màu tr?ng ho?c màu vàng, s? lu?ng dèn có th? là 1 ho?c 4 bóng là t?t nh?t. V?i ngu?i h?c van, có th? l?p thêm m?t chao dèn màu xanh giúp tang thêm v?n th? van chuong

Phòng an

  Phòng an là ch? an u?ng và sum h?p c?a gia dình, vì th? nên s? d?ng dòng ánh sáng màu vàng và nên dùng lo?i bóng hình tròn. Ngoài ra, n?u có th? treo nh?ng b?c tranh có ?nh d? an nhu hoa, qu?..trên tu?ng s? góp ph?n t?o không khí vui v? và b?a an tr? nên ngon mi?ng hon.

Phòng an không nên s? d?ng dèn pha lê có nhi?u bóng, ho?c nh?ng dèn màu phân tán, vì nhu th? s? ?nh hu?ng không t?t d?n s?c kh?e c?a ngu?i nhà.

Phòng b?p

 Theo phong th?y, n?u nu?ng là quá trình gia công d? s?ng thành d? chín nên không có s?c s?ng trong phòng b?p,  vì th? nên dùng 1 ho?c 3 bóng dèn có ánh sáng màu tr?ng.

 Phòng b?p là ch? n?u nu?ng d? an u?ng, do n?u nu?ng là quá trình gia công d? s?ng thành d? chín cho nên không có s? s?ng trong phòng b?p, vì v?y nên dùng 1 ho?c 3 dèn có ánh sáng màu tr?ng.
Trong gian b?p không nên dùng ánh sáng màu vàng b?i nhu th? s? khi?n không khí trong b?p tr? nên n?ng n?, m?t m?i.

Phòng khách

  Phòng khách là không gian bi?u tu?ng cho m?i quan h? giao ti?p và s? hòa h?p c?a các thành viên trong gia dình, vì th? nên l?a ch?n nh?ng màu ?m áp giúp không gian tr? nên d? ch?u và thân m?t hon.

Hi?n nay có r?t nhi?u ngu?i l?p dèn kh?m vào trong tr?n nhà, khi s? d?ng lo?i dèn này có th? l?p m?t kính s?n du?i dèn s? khi?n ánh sáng càng d?u dàng hon.

Ki?u dáng dèn nên ch?n hình tròn, s? lu?ng là: 6, 8, 10, 12, 16 s? mang l?i may m?n cho gia ch?, không nên dùng s? lu?ng dèn là 3, 13 (bi?u tu?ng c?a s? v?t v?), 7 (bi?u tu?ng tranh cãi), 14 (bi?u tu?ng c?a s? ch?t chóc).

Chúc b?n l?a ch?n du?c dèn trang trí theo phong thu? phù h?p nh?t>

Các tin khác