Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Chọn lựa đèn trang trí phù hợp với ngôi nhà của bạn

Chọn lựa đèn trang trí phù hợp với ngôi nhà của bạn

4/14/2014 3:02:29 PM

Ðèn trang trí n?i th?t là d? v?t trang trí góp ph?n tô di?m thêm v? d?p ngôi nhà c?a b?n. Ð? l?a ch?n dèn trang trí phù h?p b?n nên tìm hi?u m?t s? v?n d? sau dây:

      1. V? trí l?p d?t dèn

B?n c?n xác d?nh rõ b?n mu?n mua dèn d? l?p d?t ? v? trí nào nhu phòng khách, phòng b?p, nhà t?m, phòng ng?, c?u thang…. V?i m?i v? trí khác nhau s? có ki?u dèn thích h?p.

                                           ch?n dèn trang trí

                                                                                Ch?n v? trí l?p d?t dèn

      2. Hài hoà v?i m?i v?t xung quanh

Khi ch?n mua dèn b?n không nên ch? chú ý d?n v? ngoài c?a chi?c dèn mà nên cân nh?c d?n các v?t xung quanh ch? b?n d?t dèn, khi d?t chi?c dèn dó vào có hài hoà v?i các v?t trang trí c? d?nh trong phòng hay không.

                                         dèn trang trí

      3. Màu s?c phù h?p

B?n nên ch?n dèn có màu s?c phù h?p v?i m?i d? v?t, n?u mu?n t?o di?m nh?n cho chi?c dèn thì ch?n màu d?m, n?u không thì ch?n màu trung tính.

      4. Ki?u dáng

Ðèn trang trí có r?t nhi?u ki?u dáng khác nhau, b?n nên ch?n ki?u dáng nào phù h?p nh?t v?i ngôi nhà c?a mình, n?u ch?n không dúng nó s? làm gi?m m?t tác d?ng trang trí c?a dèn.

      5. Kích thu?c dèn

Ch?n dèn trang trí n?i th?t b?n c?n luu ý d?n kích thu?c c?a dèn, v?i v? trí b?n d?t dèn mà bé thì b?n không th? ch?n chi?c dèn có kích thu?c quá l?n hay ngu?c l?i v?i không gian l?n mà c?n dèn trang trí n?i b?t thì cung không nên ch?n chi?c dèn có kích thu?c quá nh? du?c dúng không?

                                             dèn

Chúc b?n có du?c s? l?a ch?n chính xác d? làm d?p thêm ngôi nhà c?a b?n, n?u b?n c?n có s? tu v?n trang trí n?i th?t hãy liên l?c d?n dèn trang trí Phú M? An, chúng tôi s? tu v?n h? tr? cho b?n m?t cách t?t nh?t.

Phú M? An mang v? d?p d?n ngôi nhà c?a b?n!

Các tin khác