Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

ĐÈN BÀN BẢO VỆ MẮT TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC

ĐÈN BÀN BẢO VỆ MẮT TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC

1/22/2015 12:11:59 AM
Đèn bảo vệ mắt trong khi làm việc là rất quan trọng nhưng bạn đã biết cách chọn đèn sao cho phù hợp chưa? Phú Mỹ An xin giúp bạn lựa chọn đèn bàn sao cho phù hợp và tốt nhất cho đôi mắt của bạn.

Ðèn bàn g? du?c l?p d?t ? v? trí bàn h?c hay bàn làm vi?c dã là v?t d?ng quen thu?c trong m?i gia dình, ngoài tác d?ng chi?u sáng b?o v? m?t ngu?i dùng khi h?c t?p hay làm vi?c, nó còn th? hi?n s? tôn tr?ng ngu?i khác trong dêm khuya b?n mu?n d?c sách, h?c bài hay làm vi?c mà không gây ?nh hu?ng d?n gi?c ng? c?a ngu?i khác.

 

Phú M? An xin gi?i thi?u d?n b?n s?n ph?m dèn bàn chi?u sáng cao c?p v?a giúp b?n ti?t ki?m di?n l?i an toàn b?o v? cho dôi m?t c?a b?n hay ngu?i thân trong gia dình:

 

Ðèn bàn d?t trong phòng h?c giúp các em h?c sinh tránh c?n th?

 

C?n th? là m?t b?nh lý h?c du?ng mà r?t nhi?u b?c ph? huynh lo l?ng con em mình s? m?c ph?i. Tình tr?ng h?c sinh b? c?n th? dang ngày càng tang nhanh, gây nhi?u khó khan trong h?c t?p và sinh ho?t c?a các em hàng ngày. V?y làm th? nào d? phòng ng?a c?n th? cho các em?

dèn bàn

Ðèn bàn g? Phú M? An

Hãy s? d?ng dèn bàn dúng cách. Ðèn bàn trang trí c?a Phú M? An cung c?p luôn d?m b?o ch?t lu?ng theo tiêu chu?n c?a hãng cung nhu phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng, b?o v? th? l?c và ch?ng c?n th?. Lo?i dèn này ngoài tác d?ng ti?t ki?m di?n nang thì d? chi?u sáng c?a bóng dèn êm d?u v?i m?t và d? b?n bóng dèn dài lâu, h?n ch? vi?c ph?i thay bóng thu?ng xuyên.

dèn bàn

Ðèn bàn g? Phú M? An

Chi?c dèn bàn chuyên d?ng không nh?ng giúp b?n h?c t?p và làm vi?c hi?u qu?. V?i kích thu?c nh? g?n và thi?t k? ti?n d?ng g?m công t?c di?u khi?n g?n li?n trên d? và thân dèn có th? linh d?ng di?u ch?nh d? cao th?p, dèn bàn s? là ngu?i b?n d?ng hành không th? thi?u d? góc h?c t?p và làm vi?c c?a b?n tr? nên chuyên nghi?p hon.

 

Ðèn bàn d?t trong phòng làm vi?c giúp b?o v? m?t và tang hi?u qu? làm vi?c

dèn d? bàn

Ðèn bàn g? Phú M? An

Chi?c dèn bàn v?i ki?u dáng sang tr?ng và kh? nang ti?t ki?m di?n tiêu th? t?i da s? là s?n ph?m mà b?n nên có trên bàn làm vi?c nhà mình. Các lo?i dèn bàn c?a Phú M? An ti?t ki?m di?n nang, mang d?n ch?t lu?ng chi?u sáng t?t, d? b?n cao và giúp b?o v? m?t r?t t?t. V?i thi?t k? don gi?n nhung d?y tinh t? c?a s?n ph?m còn mang d?n b?n giá tr? th?m m?, làm d?p thêm khu v?c làm vi?c nhà b?n.

Các tin khác