Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn bàn điểm tô thêm vẻ đẹp căn nhà của bạn

Đèn bàn điểm tô thêm vẻ đẹp căn nhà của bạn

5/24/2014 2:35:04 AM
Đèn bàn không phải thiết bị chiếu sáng chủ yếu trong nhà nhưng là thiết bị chiếu sáng bổ sung cần thiết

 

Ðèn bàn không ph?i thi?t b? chi?u sáng ch? y?u trong nhà nhung là thi?t b? chi?u sáng b? sung c?n thi?t. B?n nên l?a ch?n cho không gian s?ng c?a mình m?t chi?c dèn bàn phù h?p, góp ph?n tô di?m cho ngôi nhà thân yêu.

Ðèn bàn dã du?c ph? bi?n trên th? gi?i t? r?t lâu, ngày nay có r?t nhi?u gi?i pháp chi?u sáng hi?n d?i hon nhung chi?c dèn bàn trong trang trí n?i th?t v?n du?c uu chu?ng. Ðèn bàn có th? du?c d?t ? b?t k? phòng nào trong nhà, phòng khách, phòng ng? hay bàn làm vi?c… th?m chí trong cùng m?t phòng b?n có th? s? d?ng nhi?u dèn bàn khác nhau.

Trong phòng khách c?a b?n có chi?c dèn bàn trang trí s? giúp phòng khách c?a b?n thêm sang tr?ng khi?n can phòng tr? nên s?ng d?ng b?t don di?u hon.

                                          dèn bàn phòng khách

                                                                            Ðèn bàn phòng khách

Ðèn bàn trong phòng ng? hay phòng làm vi?c cung có nh?ng tác d?ng khác bi?t c?a nó mà nh?ng lo?i dèn khác không thay th? du?c.

                                           dèn bàn phòng ng?

                                                                                        Ðèn bàn phòng ng?

Không h? có quy t?c nh?t d?nh nào d?i v?i vi?c s? d?ng dèn trang trí nhung b?n cung nên xem xét nh?ng di?u co b?n du?i dây:

-  Khi b?n ch?n mua dèn bàn, b?n nên ch?n lo?i dèn có kích c? phù h?p v?i di?n tích và m?c dích s? d?ng, m?t chi?c dèn th?t l?n l?i du?c d?t trong góc c?a m?t can phòng nh? s? th?t là kh?p khi?ng. Vi?c ch?n dèn dúng kích c? s? giúp chi?c dèn tr? nên hài hòa hon v?i các d? d?c xung quanh nó.

- Màu s?c và ki?u dáng c?a chi?c dèn cung c?n du?c chú ý v?i các v?t d?ng trang trí trong nhà. Nh?ng chi?c dèn bàn v?i ki?u dáng và màu s?c d?c bi?t ch?c ch?n s? dem l?i cho b?n nh?ng tác d?ng b?t ng?

- Ðèn bàn là thi?t b? chi?u sáng giúp b?o v? th? l?c r?t t?t, n?u b?n ch?n dèn bàn dùng d? d?c sách b?n cung nên chú ý d?n kh? nang chi?u sáng c?a dèn, và nên ch?n lo?i dèn khi ho?t d?ng không d? bóng.

Ð? l?a ch?n du?c chi?c dèn bàn h?p lý hay mu?n có s?n ph?m mang phong cách riêng hãy d?n v?i công ty thi?t k? và s?n xu?t dèn trang trí n?i th?t Phú M? An. Hàng tram m?u s?n ph?m d?c dáo và ch?t lu?ng ch?c ch?n s? khi?n b?n hài lòng.

Xem thêm: Ðèn th? trang trí

Các tin khác