Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn bàn tạo phong cách cho phòng làm việc

Đèn bàn tạo phong cách cho phòng làm việc

12/25/2014 12:13:57 PM
Một chiếc đèn bàn được thiết kế trong không gian làm việc “đúng chuẩn” phải đáp ứng được cả yêu cầu về hình thức và chức năng chiếu sáng. Ngoài yêu cầu quan trọng nhất là ánh sáng thì kiểu dáng của đèn cũng phải hòa hợp với phong cách tổng thể của bàn làm việc và phòng làm việc.

M?t chi?c dèn bàn du?c thi?t k? trong không gian làm vi?c “dúng chu?n” ph?i dáp ?ng du?c c? yêu c?u v? hình th?c và ch?c nang chi?u sáng. Ngoài yêu c?u quan tr?ng nh?t là ánh sáng thì ki?u dáng c?a dèn cung ph?i hòa h?p v?i phong cách t?ng th? c?a bàn làm vi?c và phòng làm vi?c. Ðèn bàn không ch? cung c?p ánh sáng mà còn có tác d?ng trang trí, làm d?p cho bàn làm vi?c c?a b?n n?a d?y.

Ðèn bàn t?o phong cách cho phòng làm vi?c

Ðèn bàn t?o phong cách cho phòng làm vi?c

 Du?i dây là m?t s? m?u dèn bàn d?p và hi?n d?i t?o nên các phong cách riêng cho m?i không gian làm vi?c mà b?n có th? l?a ch?n:

- Ðèn bàn d?ng: Ðèn bàn b?ng d?ng du?c t?i gi?n và hi?n d?i.b?ng ch?t li?u d?ng k?t h?p v?i b? bàn gh? ch?t li?u g? mang d?n s? s?ng d?ng, phá cách cho góc làm vi?c t?i gia dình b?n.

- Ðèn bàn s?t: N?u b?n là ngu?i không thích nh?ng th? ru?m rà, lo?i dèn bàn s?t don gi?n này s? làm l?a ch?n phù h?p. Lo?i dèn này thi?t k? dành cho nh?ng ai hay làm vi?c cu?ng d? cao, màu hoi tr?m m?c m?c, kích thu?c v?a ph?i v?i ki?u dáng l? m?t "v?a d?" d? t?o nên phong cách cho noi làm vi?c.

- Ðèn bàn g?m: v?i thi?t k? d?c dáo làm n?i b?t trong phòng làm vi?c, lo?i dèn bàn b?ng g?m này khá l?n v?i chao dèn cao màu tr?ng dùng d? trang trí, trong khi b? ph?n phát sáng chính là chi?c bóng hình c?u c?u ký n?m ngay du?i chao dèn. Khi du?c k?t h?p v?i tranh treo tu?ng ngh? thu?t b?ng g? và gh? b?c da, chi?c dèn càng phát huy tác d?ng tô di?m khi?n cho phòng làm vi?c tr? nên c?c cá tính.

- Ðèn bàn tu?ng: R?t nhi?u ngu?i m?t khi ng?i vào bàn làm vi?c s? quên h?t m?i th? xung quanh mình b?i có quá nhi?u vi?c dang ch? d?i h?. B?i v?y h? c?n lo?i dèn trang trí d?p d? bàn don gi?n nhung không don di?u d? v?a có th? truy?n c?m h?ng, v?a không khi?n h? b? m?t t?p trung. Lo?i dèn này vô cùng d?c bi?t v?i chân dèn du?c thi?t k? hình dáng các con v?t khá d? thuong và d?p m?t. Ð?ng th?i, k?t h?p v?i ánh sáng c?a dèn s? làm d?u m?t, h?n ch? m?t m?i khi b?n ph?i làm vi?c cu?ng d? cao.

- Ðèn bàn g?: du?c thi?t k? t?i gi?n mang l?i v? d?p thanh thoát cho không gian làm vi?c hi?n d?i. Ð?c bi?t chân dèn du?c g?n tr?c ti?p lên m?t dèn bàn g? nên không chi?m quá nhi?u không gian.

Các tin khác