Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Chùm 4 Bóng

Đèn chùm 4 bóng đẹp giá rẻ Hà Nội

Đèn Chùm 4 Bóng

Chỉ hiển thị ảnh

Ðèn chùm 1 t?ng lo?i 4 bóng


L?p dèn chùm trang trí n?i th?t trong phòng khách, phòng an hay phòng ng? luôn mang d?n s? sang tr?ng hi?n d?i nhu dèn chùm pha lê, dèn chùm g?, dèn chùm 1 t?ng …Ð?i v?i tu?ng nhà có th? dùng dèn trang trí: Ðèn ?p tu?ng, dèn treo tu?ng, dèn h?t tu?ng… d? chi?u sáng t?o chi?u sâu v?i nhi?u cung b?c màu s?c c?a ánh dèn.

Ð?i v?i nh?ng can phòng mang phong cách c? di?n b?n có th? s? d?ng dèn chùm 1 t?ng 4 bóng b?ng g?, b?ng s?t, … k?t h?p v?i màu s?c c?a n?i th?t trang trí t?o nên m?t t?ng th? hài hòa d?m ch?t Châu Âu. V?i nh?ng can phòng theo xu huong hi?n d?i s? d?ng các m?u dèn chùm pha lê mang d?n cho can phòng nh?ng nét sang tr?ng, quy?n ru.

Đèn Chùm 4 Bóng

Nh?ng phòng khách có chi?u cao t? 3,5m tr? lên nên dùng lo?i dèn chùm 1 t?ng có t? 4 – 8 bóng. Còn nh?ng phòng khách có chi?u cao du?i 3.5m không nên ch?n dèn chùm trang trí mà thay vào dó có th? ch?n lo?i dèn treo, dèn bàn ho?c dèn cây.

Khi l?p dèn trang trí phòng ng? không c?n ánh sáng r?c r? nên t?m trung vào di?m nh?n ch? y?u là bàn trang di?m hay phía tr?n d?u giu?ng…

V?i không gian b?p b?n có th? treo dèn chùm phía trên bàn an giúp t?p trung ánh sáng làm n?i b?t v? h?p d?n c?a th?c an.