Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Chùm 5 Bóng

Đèn chùm 5 bóng loại 1 tầng giá tốt Hà Nội

Đèn Chùm 5 Bóng

Chỉ hiển thị ảnh

Ðèn chùm 1 t?ng 5 bóng


Ðèn chùm trang trí thu?ng du?c s? d?ng ? nh?ng noi di?n tích không gian r?ng có tính sang tr?ng nhu s?nh, phòng h?p, phòng an, phòng khách… Luu ý trong nh?ng không gian riêng tu và nh? h?n ch? d?ng dèn chùm. 
Tùy theo phong cách thi?t k? n?i th?t c?a can phòng hi?n d?i hay c? di?n mà chúng ta l?a ch?n ki?u dáng, ch?t li?u, màu s?c dèn thích h?p. Ð?i v?i can phòng thi?t k? theo phong cách hi?n d?i nên s? d?ng dèn chùm pha lê có h?a ti?t trang trí tinh t? hay phá cách. Phòng theo phong cách c? di?n l?a ch?n các m?u dèn chùm làm b?ng v?t li?u t? nhiên nhu g? nhu dèn chùm 5 bóng 1 t?ng c?a Phú M? An du?c thi?t k?  th? công tinh x?o d?n t?ng chi ti?t phù h?p v?i h?u h?t các không gian.
 
Ð? t?o di?m nh?n cho kho?ng không tr?n nhà b?n có th? l?a ch?n nh?ng chi?c  dèn chùm có hình dáng l? m?t, cách di?u giúp cho phòng khách thêm ph?n sang tr?ng. Bên c?nh dó b?n cung có th? dùng các lo?i dèn khác nhau d? phân vùng ánh sáng trong không gian phòng.
 
M?t s? dèn chùm 1 t?ng 5 bóng c?a Phú M? An:
 
Đèn Chùm 5 Bóng
 
Ðèn Chùm 5 l?ng tr? Nh?t
 
Đèn Chùm 5 Bóng
 
Ðèn Chùm 5 Bóng tri?n vuông