Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn chùm - Điểm nhấn nổi bật cho ngôi nhà của bạn

Đèn chùm - Điểm nhấn nổi bật cho ngôi nhà của bạn

3/4/2015 9:25:50 AM
Đèn Chùm ra đời từ khá sớm.Trước kia sản phẩm chủ yếu được dùng trang trí trong các tòa lâu đài, biệt thự. Ngày nay, sản phẩm đã trở nên phổ biến trên thị trường, và được người tiêu dùng lựa chọn là loại đèn trang trí cho ngôi nhà của mình.

Ðèn Chùm ra d?i t? khá s?m.Tru?c kia s?n ph?m ch? y?u du?c dùng trang trí trong các tòa lâu dài, bi?t th?. Ngày nay, s?n ph?m dã tr? nên ph? bi?n trên th? tru?ng, và du?c ngu?i tiêu dùng l?a ch?n là lo?i dèn trang trí cho ngôi nhà c?a mình.

S? d?ng Ðèn Chùm trang trí s? t?o nên di?m nh?n d?y ?n tu?ng cho can phòng; ánh sáng dèn chùm và nh?ng thi?t k? tinh x?o trong t?ng chi ti?t nh? c?a dèn chùm  mang d?n s? ?m áp, sang tr?ng  cho ngôi nhà, d?ng th?i kh?ng d?nh du?c Gu th?m m? c?a t?ng ngu?i.

Ðèn Chùm 12 Bóng

Ðèn chùm 12 bóng trang trí Phú M? An

Ðèn Chùm là d?ng dèn trang trí thu?ng du?c s? d?ng trang trí cho nh?ng ngôi nhà l?n, v?i không gian r?ng nhu phòng Khách nên dùng lo?i dèn Chùm có hình th? l?n và sang tr?ng nhu các lo?i dèn pha lê áp tr?n hay pha lê th?, chúng k?t n?i v?i nhau t?o thành m?t hình kh?i ngh? thu?t mang d?n ánh sáng d?u dàng, t?o s? lãng m?n và h?p d?n cho ngôi nhà. Còn v?i không gian nh? hon h?p nhu phòng b?p, phòng ng?, nhà t?m… nên dùng lo?i dèn chùm có hình th?  v?a ph?i d? tránh s? l?p d?y v? không gian, khi?n không gian b? nh? l?i vì dèn chùm.

Ánh sáng c?a dèn chùm t?a ra có th? là ánh sáng hào quang  ?m áp ho?c r?c r?. V?i phòng ng? nên ch?n dèn chùm có ánh sáng d?u dàng, m? ?o, ?m áp. V?i phòng khách nên ch?n dèn chùm có ánh sáng tr?ng và m?nh.

Hi?n nay, trên th? tru?ng có r?t nhi?u lo?i dèn chùm, da d?ng t? m?u mã d?n ch?t lu?ng. Tùy thu?c vào gu th?m m?, tài chính mà khách hàng l?a ch?n các lo?i dèn chùm  thích h?p v?i mình.

Các tin khác