Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn chùm gỗ Phú Mỹ An tạo sự độc đáo cho ngôi nhà

Đèn chùm gỗ Phú Mỹ An tạo sự độc đáo cho ngôi nhà

3/31/2016 10:59:56 AM
Nh?ng chi?c dèn chùm nói chung và dèn chùm g? nói riêng luôn mang l?i cho ngôi nhà m?t v? d?p sang tr?ng, quý phái và m?t không gian ki?u dáng phong cách c? di?n mang d?m nét c? xua và nhi?u di?u m?i m? cho cu?c s?ng c?a b?n d?ng c?p, tinh t? hon v?i nh?ng chi?c dèn chùm thi?t k? b?ng g? t? nhiên v?i nh?ng h?a ti?t hoa van d?c dáo, ki?u dáng và màu s?c da d?ng t?o di?m nh?n.
 
Cách ch?n và treo dèn chùm g? phù h?p v?i không gian

Cách ch?n dèn chùm g? phong cách c? di?n c?n quan tâm d?n các thi?t k? n?i th?t trong phòng và cách trang trí m?t không gian d? ch?n l?a ki?u dáng và kích thu?c sao cho hài hòa thì m?i phát huy du?c h?t tính th?m m? c?a nó mang l?i. Ðèn chùm g? thu?ng du?c treo ? gi?a nh?ng noi có không gian l?n, c?n di?m nh?n c?n làm tang tính uy nghiêm, sang tr?ng nhu phòng khách, s?nh khách s?n, nhà hàng, phòng an… Tuy nhiên khi s? d?ng c?n luu ý t?i chi?u cao c?a tr?n nhà d? có ch?n l?a t?t nh?t. Bên c?nh dó nên k?t h?p v?i dèn tu?ng g? hay dèn bàn g? s? không làm cho ánh sáng trong phòng không b? lo?ng ra, t?o du?c c?m giác ?m áp, sang tr?ng, ?n tu?ng cho không gian nhôi nhà

Ðèn chùm g? Phú M? An

Ðèn chùm g? Phú M? An v?i du?ng nét ch?m kh?c tinh x?o trên ch?t liêu g? v?i màu s?c da d?ng t?o cho ngôi nhà thêm d?c dáo.
dèn chùm 3 bóng, dèn chùm g?, dèn chùm 1 t?ng
 
Ðèn chùm g? 3 b?ng c?a Phú M? An
 
Ðèn chùm g? có r?t nhi?u lo?i: dèn chùm 3 bóng, dèn chùm 4 bóng, dèn chùm 5 bóng và dèn chùm 6 bóng. m?i lo?i dèn có cách b? trí vào nh?ng không gian khác nhau, d? làm n?i b?t du?c không gian c?a phòng dó.
 
dèn chùm 4 bóng, dèn chùm 1 t?ng, dèn chùm g?
 
Ðèn chùm g? 4 bóng
 
Ðèn chùm g? 3 bóng và dèn chùm 4 bóng thu?ng du?c treo trong phòng khách có di?n tích nh? hay phòng an có di?n tích r?ng c?a ngôi nhà thi?t k? theo ki?u ki?n trúc nhà Vi?t s? làm tang thêm s? duyên dáng, uy?n chuy?n cho không gian phòng khách.
 
dèn chùm 6 bóng, dèn chùm g?, dèn chùm 1 t?ng
 
Ðèn chùm g? 6 bóng c?a Phú M? An
 
Ðèn chùm 5 bóng và dèn chùm 6 bóng thu?ng du?c b? trí trong các phòng khách có di?n tích l?n hay trong các nhà hàng có không gian mang d?m ch?t Vi?t s? làm không gian thêm sang tr?ng.
 
dèn chùm 5 bóng, dèn chùm g?, dèn chùm 1 t?ng
 
Ðèn chùm g? 5 bóng Phú M? An
 
 
 
 
 
 

 

Các tin khác