Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn thả trang trí mang lại phong cách cho nhà hàng cao cấp

Đèn thả trang trí mang lại phong cách cho nhà hàng cao cấp

2/1/2015 10:17:20 AM
Trong nhà hàng việc trang trí đèn rất quan trọng, mỗi cách bố trí đèn khác nhau sẽ mang lại cho nhà hàng một phong cách riêng khác nhau. Bài viết này Phú Mỹ An giới thiệu đến bạn cách trang trí đèn thả cho nhà hàng sang trọng mang lại phong cách riêng
 
Trong linh v?c kinh doanh nhà hàng, ngoài vi?c chú tr?ng d?n ch?t lu?ng món an và d? u?ng, thì vi?c trang trí không gian n?i th?t cung dóng m?t vai trò r?t quan tr?ng. Có r?t nhi?u di?u c?n du?c chú ý khi l?a ch?n  dèn th? trang trí cho cho nhà hàng cao c?p, hi?n d?i. Vì dèn th? có th? tr?c ti?p ?nh hu?ng d?n ?n tu?ng ban d?u d?i v?i các th?c khách khi d?n dây và th? hi?n phong cách riêng c?a nhà hàng cao c?p. Nét d?c dáo t?o k?t h?p t? ánh sáng ban ngày hay ánh sáng t?ng th? và cách l?a ch?n dèn th? dòi h?i r?t nhi?u s? khéo léo và tinh t?.
 
 
dèn tha gõ
 
Ðèn th? g?
 
Hi?n nay,  Phú M? An cung c?p r?t nhi?u lo?i dèn th? trang trí v?i r?t nhi?u ch?t li?u, ph? bi?n là g?, pha lê… Nh?ng lo?i dèn này tuy ki?u dáng  d?p và ch?t lu?ng cao nhung giá thành r?t h?p lý, làm n?i b?t v? d?p cho không gian c?a nhà hàng.
 
dèn th? g?
Ðèn th? gôc Phú M? An
 
V?i cách ph?i màu s?c v?i các ki?u dáng   dèn th? g? t?o ra m?t nét riêng, không quá c?u kì nhung v?n r?t thu hút, d?ng th?i còn mang l?i s? ?m cúng t?a ra t? ánh sáng d?u c?a dèn cho th?c khách, giúp b?a an ngon hon và ?n tu?ng t?t hon cho nhà hàng.
 
dèn th? g?
 
Ðèn th? g? d?c dáo
 
Các m?u dèn th? trang trí nhà hàng c?a Phú M? An d?u hu?ng d?n tính th?m m?, d?c dáo, d?a trên  nh?ng ch?t g? và pha lê… 
Thông qua vi?c d?m b?o ch?t lu?ng các s?n ph?m du?c t?o ra, chúng tôi mong mu?n mang hình ?nh  nh?ng chi?c dèn trang trí tuy?t v?i này di lên trong m?t ngu?i Vi?t và du khách phuong xa t? các noi khác.

 

Các tin khác