Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn thả trang trí

Đèn thả trang trí

5/9/2014 10:46:21 AM
Đèn thả là một loại đèn cố định được treo từ trần nhà, bằng một sợi dây, dây xích hoặc thanh kim loại. Chúng thường được sử dụng nhiều cái cùng lúc,

 

Ðèn th? trang trí là m?t cách tuy?t v?i d? chi?u sáng b?t k? không gian nào t? phòng khách, phòng b?p, phòng ng? hay phòng làm vi?c... d? làm d?p không gian n?i th?t c?a b?n. Ðèn th? là m?t lo?i dèn c? d?nh du?c treo t? tr?n nhà, b?ng m?t s?i dây, dây xích ho?c thanh kim lo?i. Chúng thu?ng du?c s? d?ng nhi?u cái cùng lúc, và du?c treo theo m?t du?ng th?ng t? trên xu?ng. Chúng có th? cung c?p ánh sáng xung quanh ho?c theo d?c thù và có s?n m?t lo?t các phong cách phù h?p v?i s? thích cá nhân c?a b?n.

  B?n mu?n dèn th? chi?u lên hay chi?u xu?ng? Ði?u này ph? thu?c vào noi b?n dang d?t dèn th? và ch?c nang mà b?n mong mu?n t? chúng. Chúng s? cung c?p ánh sáng m?m m?i hay g?i lên tâm tr?ng c?a b?n? Ch?n dèn th? chi?u lên: chúng t?a ánh sáng xung quanh b?ng cách hu?ng ánh sáng lên trên. B?n có mu?n ánh sáng t?p trung chi?u xu?ng du?i nhu trên b?p, bàn an c?a b?n hay b?t c? v? trí nào? Hãy xem xét dèn th? chi?u xu?ng: dây là phuong th?c t?t nh?t cho nhi?m v? chi?u sáng, khi chúng hu?ng ánh sáng tr?c ti?p xu?ng du?i.

                                           dèn th? trang trí

                                                                                      Ðèn th? trang trí

  N?u b?n dang sinh ho?t trong m?t không gian nh?, ho?c ch? mu?n da d?ng hóa cái nhìn c?a b?n, b?n có th? mu?n xem xét vi?c s? d?ng dèn th? nh?. Chi?u r?ng c?a dèn th? nh? dao d?ng t? 10cm ho?c 13 cm d?n 28cm ho?c 30 cm, và thu?ng s? d?ng m?t bóng dèn tròn 40-60-watt.

  Bao nhiêu dèn th? cho can nhà là d? ? Ði?u này tùy thu?c vào nh?ng gì b?n dang chi?u sáng, b?n có th? ch?n m?t dèn th? trang trí don ho?c m?t nhóm nhi?u chóa (chao). Làm n?i b?t m?t b?c tranh ngh? thu?t tuy?t m? v?i m?t dèn th? duy nh?t, ho?c s? d?ng nhi?u dèn trong m?t vòng tròn, du?ng th?ng ho?c trên m?t du?ng di d? nh?n m?nh m?t ph?n nào dó c?a can phòng.

  Phong cách dèn th? b?n nên ch?n? V?i m?t lo?t các phong cách có s?n d? l?a ch?n, dèn th? là m?t ph?n tuy?t v?i d? s? d?ng trong y?u t? thi?t k?.

  N?u b?n dã s?n sàng d? th?p sáng phòng c?a b?n, hãy b?t d?u b?ng cách duy?t qua các s?n ph?m dèn th? trang trí c?a chúng tôi.

Xem thêm: L?a ch?n dèn chùm phù h?p v?i n?i th?t

 

chung cu vp6 linh dàm

 

Các tin khác