Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn trang trí tạo nét duyên cho tường không gian ngôi nhà

Đèn trang trí tạo nét duyên dángccho tường không gian ngôi nhà

2/3/2015 11:09:24 PM
Làm đẹp cho không gian ngôi nhà của mình thì ai cũng mong muốn, nhưng có mấy ai biết được cách làm đẹp sao cho hợp kiến trúc của ngôi nhà . Phú Mỹ An mách bạn một cách kết hợp đèn trang trí để cho không gian nhà bạn thêm duyên dáng

Ðèn trang trí g? không ch? có ch?c nang chi?u sáng mà chúng còn th?c hi?n ch?c trang trí mang l?i cho ngôi nhà b?n phong cách l?ch lãm và sang tr?ng. Hi?n nay, Phú M? An có r?t nhi?u cách d? t?o nét duyên dáng cho m?i can phòng, m?i ngôi nhà cu? b?n. Tuy nhiên vi?c s? d?ng dèn d? trang trí n?i th?t thì nó c?n du?c d?t dúng v? trí, dúng m?c dích m?i phát huy du?c tác d?ng. Và không ph?i ai cung có th? bi?t nên d?t dèn vào dâu cho dúng v? trí?

Ðèn trang trí t?o nét duyên cho tu?ng không gian ngôi nhà

Trang trí dèn cho ngôi nhà c?a b?n

Ðèn trang trí có r?t nhi?u lo?i dèn khác nhau và ch? y?u là ph? thu?c vào m?c dích s? d?ng và v? trí l?p d?t dèn c?a m?i ngu?i nhu: dèn trang trí phòng khách, dèn phòng an cho t?i phòng ng?, phòng sinh ho?t chung, phòng tr? em, dèn phòng t?m, dèn ?p tu?ng... M?i lo?i l?i có r?t nhi?u ki?u dáng và m?u mã khác nhau d? khách hàng l?a ch?n. Ngoài ra, b?n cung có th? ch?n t?t c? các lo?i dèn chi?u sáng theo m?t gu th?m m? nh?t d?nh, theo h?a ti?t, theo nguyên li?u ho?c ki?u dáng d? t?o nét riêng cho m?i can phòng c?a mình.

 

Ðèn treo, dèn ?p tu?ng: Ða d?ng và phong phú nh?t là các lo?i dèn treo tu?ng, dèn ?p tr?n. B?i nó không ch? du?c s? d?ng nhi?u ? phòng khách, phòng t?m, hành lang, c?u thang mà còn du?c s? d?ng ? kh?p m?i noi.

dèn ?p tu?ng

Ðèn treo tu?ng g? c?a Phú M? An

Ðèn ?p tr?n, treo tu?ng không ch? ti?t ki?m di?n tích, cho ánh sáng lan t?a mà còn du?c thi?t k? v?i r?t nhi?u ki?u dáng và m?u mã khác nhau, t?o nên nhi?u nét d?p t? c? di?n v?i dèn có vi?n khung g?, ng? nghinh v?i nh?ng m?u dèn có h?a ti?t hoa van. Bên c?nh dó,   dèn treo tu?ng g? còn r?t da d?ng v? công nang, t? phòng khách, cho t?i nhà b?p, sân vu?n... Cung nh? s? linh ho?t trong s? d?ng mà lo?i dèn này dang ngày càng du?c s? d?ng r?ng rãi hon b?t c? lo?i dèn nào khác.

 

Ðèn th? g? trang trí: Lo?i dèn trang trí này mang d?n nh?ng du?ng nét hi?n d?i và dang du?c s? d?ng ph? bi?n ? nh?ng ngôi nhà hi?n d?i. Chúng du?c s? d?ng thành chùm, du?c s? d?ng r?t nhi?u màu s?c ho?c ki?u dáng khác nhau nh?m t?o ánh sáng ?m cúng cho bàn an ho?c phòng khách.

dèn th?

Ðèn bàn: Ð? chi?u sáng và làm d?p cho phòng khách, phòng làm vi?c hay phòng ng? thì dèn bàn trang trí là m?t gi?i pháp tuy?t v?i. Chúng k?t h?p v?i nh?ng b? bàn gh? b?ng mây tre don gi?n có ch?t li?u dân dã nhu g?m, g?…và có ch?p b?ng v?i k?t h?p v?i nh?ng h?a ti?t don gi?n t?o nên v? d?p hài hòa cho m?i can phòng.

dèn bàn

Ðèn trang trí phòng ng? Phú M? An

 

Ðèn chùm: S? da d?ng v? ki?u dáng và m?u mã cung nhu ch?t li?u chính là nét thu?n ti?n cho ngu?i s? d?ng, v?i m?i m?t ch?t li?u, ki?u dáng l?i phù h?p v?i m?t phong cách khác nhau. Ðèn chùm g? phù h?p v?i nh?ng phòng khách sang tr?ng, n?i th?t d?t ti?nThi?t k? ánh sáng, b? trí dèn m?t cách h?p lý s? t?o nên nh?ng nét duyên riêng bi?t cho t?ng không gian n?i th?t.

dèn chùm

Ðèn chùm g? Phú M? An

Qua bài vi?t này b?n dã bi?t ch?n lo?i dèn trang trí làm sao cho không gian nhà  thêm d?p r?i. Hãy d?n     Phú M? An noi s? giúp b?n bi?n t? ?m c?a b?n thêm d?p và ý nghia

Các tin khác