Zalo QRCodeTư vấn khách hàng  084-67-66-668

Sản phẩm đã xem

Đèn Trang Trí Mạng Lại Cho Căn Bếp Sức Sống Mới

Đèn Trang Trí Mạng Lại Cho Căn Bếp Sức Sống Mới

5/20/2022 10:46:53 AM
Trong phong ăn ngoài chổ để các thành viện quây quần bên nhau sau một ngày làm việc thì vẫn còn một căn bếp để các thành viên trong gia đình trổ tài nấu nướng đó là căn bếp. Căn bếp tuy là chiếm diện tích nhỏ nhưng rất quan trọng nên được chủ nhà trang tí nội thất cũng như bố trí đèn trang trí để tạo cho căn bếp có sức sống.

 

Can b?p thuong du?c gia ch? b? trí c?nh bàn an, du?c nam trong phòng an. Gian b?p là ch? d? các thành viên trong gia dình tr? tài n?u an cho m?i ngu?i trong trong gia dình, b?n bè cùng thu?ng th?c, là ch? d? ngu?i ph? n? trong gia dình n?u nh?ng b?a com ngon ch? nh?ng thành viên v? d? quây qu?n, cùng an, cùng bình ph?m nh?ng món an....Can b?p có m?t v? trí r?t quan tr?ng trong can nhà nên du?c gia ch? r?t chú tr?ng trong vi?c thi?t k? d? n?i th?t cung nhu dèn trang trí d? th?p sáng và làm d?p thêm cho can b?p.

Can b?p tuy chi?m m?t di?n tích nh? trong phong an nhung các d? trang trí cung r?t c?u k?, m?t can b?p d?p là có các d? n?i th?t nhu b?p n?u, ch?u r?a, lò vi sóng, máy hút mùi…, ph?i có ch? thông khí d? di?u hòa tránh mùi th?c an qu?n vào nhà,  ánh sáng trong can b?p cung ph?i b? trí h?p lý tránh d? ngu?i n?u th?y chói m?t. Du?i dây là m?t s? ki?u b? trí dèn trang trí trong can b?p.

Can b?p du?c làm t? các ch?t li?u g? màu vàng là chính nên, m?t bàn dùng dá hoa cuong xám thì nên s?a d?ng dèn th? 1 bóng v?i ch?p màu vàng và k?t h?p v?i v?i các dèn g?n tr?n s? t?o ánh sáng nh? nhàng mang không gian ?m áp.

dèn trang trí can b?p g?, dèn trang trí cho can b?p

Ðèn trang trí cho can b?p thêm ?m áp

 

Can b?p l?y m?u tr?ng là màu ch? d?o và m?u nâu là di?m nh?n cho can b?p thì có nên dung các lo?i dèn tu?ng âm d? ánh sáng không lam t?a r?ng mà t?o các di?m ánh sáng s? t?o cho can b?p lung linh

dèn trang trí can b?p,dèn trang trí b?p

Ðèn trang trí cho can b?p thêm lung linh

 

Can b?p có di?n tích r?ng, thi?t k? theo phong cách tân c? di?n v?i tông màu sáng tr?ng thì nên treo m?t chi?c dèn chùm n?n 1 t?ng k?t h?p v?i dèn g?n tu?ng  và chi?c rèm c?a hoa là di?m nh?n, t?t c? thành m?t t?ng th? hoàn ch?nh, an g?n v?i nhau t?o nên m?t không gian can b?p sang tr?ng,

dèn trang trí can b?p

Ðèn trang trí cho can b?p thêm sang tr?ng

Trên dây là nh?ng ki?u trang trí dèn mang l?i cho can b?p thêm s?c s?ng m?i c?a Phú M? An, mong r?ng s? mang l?i m?t s? kinh nghi?p trong cách k?t h?p dèn trang trí cho can b?p d? b?n tham kh?o.

Các tin khác